-- Logs begin at Mon 2024-04-29 03:06:57 UTC, end at Mon 2024-04-29 06:19:58 UTC. -- Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:18:00 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:05 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:06 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::servicePushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreStateMachine::pushState Apr 29 06:19:17 volumio volumio[638]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: |||||||||||||||||||||||| WARNING: FATAL ERROR ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: Error: connect ETIMEDOUT 185.60.219.36:443 Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) { Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: errno: -110, Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: code: 'ETIMEDOUT', Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: syscall: 'connect', Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: address: '185.60.219.36', Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: port: 443 Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: } Apr 29 06:19:58 volumio volumio[638]: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Apr 29 06:19:58 volumio sudo[2626]: volumio : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl --since=2024-04-29 06:18 Apr 29 06:19:58 volumio sudo[2626]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0) PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" VOLUMIO_BUILD_VERSION="c87c6e2b1ae33dc5801986cbcbe970898b92e7b4" VOLUMIO_FE_VERSION="c433755e569617abac52264d17ad61be303ef463" VOLUMIO_FE3_VERSION="2419ddd8e895c5bdc456962163c9dc7c0f187aa7" VOLUMIO_BE_VERSION="b949d6001d7e656b4668f31c119d2247cdf45158" VOLUMIO_ARCH="x64" VOLUMIO_VARIANT="volumio" VOLUMIO_TEST="FALSE" VOLUMIO_BUILD_DATE="Thu 30 Mar 2023 06:13:59 PM CEST" VOLUMIO_VERSION="3.449" VOLUMIO_HARDWARE="x86_amd64" VOLUMIO_DEVICENAME="x86_64" VOLUMIO_HASH="6a6571e2ab129da64c127254a7a779b9"