-- Logs begin at Mon 2024-07-08 20:24:38 +07, end at Mon 2024-07-08 20:31:01 +07. -- Jul 08 20:30:21 volumio ntpd[1119]: Soliciting pool server 2400:8904::f03c:92ff:fe80:f6f4 Jul 08 20:30:37 volumio volumio[1172]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: mpd , handleBrowseUri Jul 08 20:30:37 volumio volumio[1172]: info: CURURI: music-library/USB Jul 08 20:30:37 volumio volumio[1172]: info: Preload queue cleared Jul 08 20:30:38 volumio volumio[1172]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: mpd , handleBrowseUri Jul 08 20:30:38 volumio volumio[1172]: info: CURURI: music-library/USB/New_Volume Jul 08 20:30:38 volumio volumio[1172]: info: Preload queue cleared Jul 08 20:30:39 volumio ntpd[1119]: kernel reports TIME_ERROR: 0x41: Clock Unsynchronized Jul 08 20:30:45 volumio volumio[1172]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: mpd , handleBrowseUri Jul 08 20:30:45 volumio volumio[1172]: info: CURURI: music-library/USB/New_Volume/Music Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: Preload queue cleared Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: Preloading song: music-library/USB/New_Volume/Music/CHÀO CỜ - Quốc ca có lời - chuẩn_256k.mp3 Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: Preloading song: music-library/USB/New_Volume/Music/HỒN TỬ SĨ - Nhớ về ngày cha mất_256k.mp3 Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/CHÀO CỜ - Quốc ca có lời - chuẩn_256k.mp3 in service mpd Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=CH%C3%80O%20C%E1%BB%9C/CH%C3%80O%20C%E1%BB%9C/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCH%C3%80O%20C%E1%BB%9C%20-%20Qu%E1%BB%91c%20ca%20c%C3%B3%20l%E1%BB%9Di%20-%20chu%E1%BA%A9n_256k.mp3&metadata=false Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/CHÀO CỜ - Quốc ca có lời - chuẩn_256k.mp3 Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/HỒN TỬ SĨ - Nhớ về ngày cha mất_256k.mp3 in service mpd Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=H%E1%BB%92N%20T%E1%BB%AC%20S%C4%A8/H%E1%BB%92N%20T%E1%BB%AC%20S%C4%A8/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FH%E1%BB%92N%20T%E1%BB%AC%20S%C4%A8%20-%20%20Nh%E1%BB%9B%20v%E1%BB%81%20ng%C3%A0y%20cha%20m%E1%BA%A5t_256k.mp3&metadata=false Jul 08 20:30:46 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/HỒN TỬ SĨ - Nhớ về ngày cha mất_256k.mp3 Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: Preload queue cleared Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreCommandRouter::volumioReplaceandPlayItems Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreStateMachine::ClearQueue Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreStateMachine::stop Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreStateMachine::setConsumeUpdateService undefined Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreStateMachine::updateTrackBlock Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CorePlayQueue::getTrackBlock Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreStateMachine::stPlaybackTimer Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreStateMachine::pushState Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CorePlayQueue::getTrack 1 Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreCommandRouter::executeOnPlugin: volumiodiscovery , saveDeviceInfo Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreCommandRouter::volumioPushState Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreStateMachine::serviceStop Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CorePlayQueue::getTrack 1 Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreCommandRouter::serviceStop Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: ControllerMpd::stop Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: verbose: ControllerMpd::sendMpdCommand stop Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CorePlayQueue::clearPlayQueue Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CorePlayQueue::saveQueue Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreCommandRouter::volumioPushQueue Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CoreStateMachine::addQueueItems Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: CorePlayQueue::addQueueItems Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: Preload queue cleared Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/CHÀO CỜ - Quốc ca có lời - chuẩn_256k.mp3 Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: Using cached record of: music-library/USB/New_Volume/Music/CHÀO CỜ - Quốc ca có lời - chuẩn_256k.mp3 Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/HỒN TỬ SĨ - Nhớ về ngày cha mất_256k.mp3 Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: Using cached record of: music-library/USB/New_Volume/Music/HỒN TỬ SĨ - Nhớ về ngày cha mất_256k.mp3 Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV Jul 08 20:30:52 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC] Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC] in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】 Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】 in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC} Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC} in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC] Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC] in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC} Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC} in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/drive-download-20230628T065851Z-001 Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/drive-download-20230628T065851Z-001 in service mpd Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/DT Jul 08 20:30:53 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/DT in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Giang Tử - Qua Ngõ Nhà Em ( NEC RIP ) Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Giang Tử - Qua Ngõ Nhà Em ( NEC RIP ) in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念-20230531T083329Z-001 Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念-20230531T083329Z-001 in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Hi-end Show TAIWAN - 2010年TAA音響大展紀念 Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Hi-end Show TAIWAN - 2010年TAA音響大展紀念 in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Lệ Quyên Acoustic Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Lệ Quyên Acoustic in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Li Wei - Violoncello - Qin Hua II (2016) [AIFF] Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Li Wei - Violoncello - Qin Hua II (2016) [AIFF] in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Michael 收藏-许镜清《西游记主题音乐会》 Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Michael 收藏-许镜清《西游记主题音乐会》 in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Music Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Music in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Mỹ Tâm - Hùng Vương Ca [WAV] Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Mỹ Tâm - Hùng Vương Ca [WAV] in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Huyền - Xa vắng {FLAC} Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Huyền - Xa vắng {FLAC} in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Liên - Cao Dao Em Và Tôi {FLAC} Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Liên - Cao Dao Em Và Tôi {FLAC} in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Liên - Neo Đậu Bến Quê {FLAC} Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Liên - Neo Đậu Bến Quê {FLAC} in service mpd Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Liên - Nghĩa Phu Thê {FLAC} Jul 08 20:30:59 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Liên - Nghĩa Phu Thê {FLAC} in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Liên - Nhà Em Ở Lưng Đồi {FLAC} Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Ngọc Liên - Nhà Em Ở Lưng Đồi {FLAC} in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Nhạc Hoa Lời Việt 8x - Vol.2 [Flac] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Nhạc Hoa Lời Việt 8x - Vol.2 [Flac] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Nhạc Hoa Lời Việt 8x (Part 1) [Flac] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Nhạc Hoa Lời Việt 8x (Part 1) [Flac] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/NhuQuynhCD - La giuong - 2011 {ARs.NVK} Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/NhuQuynhCD - La giuong - 2011 {ARs.NVK} in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Buồn Vương Màu Áo [FLAC-24bit-96kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Buồn Vương Màu Áo [FLAC-24bit-96kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Cô Giáo Thanh Hà Hát Nhạc Trịnh [FLAC-24-96] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Cô Giáo Thanh Hà Hát Nhạc Trịnh [FLAC-24-96] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Con Đường Xưa Em Đi [FLAC-16bit-44.1kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Con Đường Xưa Em Đi [FLAC-16bit-44.1kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phuong Pham Guitarist - Còn Mãi Yêu Em [FLAC-24bit-96kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phuong Pham Guitarist - Còn Mãi Yêu Em [FLAC-24bit-96kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Em hiền như Ma Soeur [FLAC-16bit-44.1kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Em hiền như Ma Soeur [FLAC-16bit-44.1kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Giờ Này Anh Ở Đâu Hi-end [FLAC-16bit-44.1kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Giờ Này Anh Ở Đâu Hi-end [FLAC-16bit-44.1kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Mẹ Tôi [FLAC-24bit-96kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Mẹ Tôi [FLAC-24bit-96kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Ngàn Năm Vẫn Đợi [FLAC-24bit-96kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Ngàn Năm Vẫn Đợi [FLAC-24bit-96kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Nỗi Nhớ [FLAC-16bit-44.1kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Nỗi Nhớ [FLAC-16bit-44.1kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Phôi Pha- Tiếng Hát Minh Tâm [FLAC-24bit-96kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Phôi Pha- Tiếng Hát Minh Tâm [FLAC-24bit-96kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Saigon Miền Nhớ Không Mùa [FLAC-24bit-96kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Saigon Miền Nhớ Không Mùa [FLAC-24bit-96kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Vườn Xưa [FLAC] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phạm Guitarist - Vườn Xưa [FLAC] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phuong Phuong Thao - Acoustic Chill [FLAC] (Low Quality) Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phuong Phuong Thao - Acoustic Chill [FLAC] (Low Quality) in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Acoustic Collection [FLAC] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Acoustic Collection [FLAC] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Lệ Xa Người (2023) [Hi-Res] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Lệ Xa Người (2023) [Hi-Res] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Lệ Xa Người [FLAC-24bit-48kHz] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Lệ Xa Người [FLAC-24bit-48kHz] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Yêu Anh Một Đời (2021) [FLAC] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo - Yêu Anh Một Đời (2021) [FLAC] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo (Updated) {FLAC} Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo (Updated) {FLAC} in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo {FLAC} Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo {FLAC} in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [WAV-Low Quality] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [WAV-Low Quality] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/SAIGON - Hòa Tấu - Anh Vẫn Hành Quân (1998) [FLAC] Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/SAIGON - Hòa Tấu - Anh Vẫn Hành Quân (1998) [FLAC] in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Takedake - Asian Roots {Flac} Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Takedake - Asian Roots {Flac} in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/tây du ký chuẩn Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/tây du ký chuẩn in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Thang Long-Ai Van-Tinh Khuc Cho Nguoi Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Thang Long-Ai Van-Tinh Khuc Cho Nguoi in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Tình ca Nga Vượt qua thế kỷ Khúc hát một thơi tuổi trẻ, Volume 1 Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Tình ca Nga Vượt qua thế kỷ Khúc hát một thơi tuổi trẻ, Volume 1 in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/TNCD503 - Mai Thien Van - Bao gio em lay chong - 2012 {ARs.NVK, F1} Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/TNCD503 - Mai Thien Van - Bao gio em lay chong - 2012 {ARs.NVK, F1} in service mpd Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Tu Cong Phung-8 Album Jul 08 20:31:00 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Tu Cong Phung-8 Album in service mpd Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/V.A - Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ (1998) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/V.A - Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ (1998) in service mpd Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: Adding Item to queue: music-library/USB/New_Volume/Music/Xuan Hao-Tinh Tram 5 [WAV] Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: Exploding uri music-library/USB/New_Volume/Music/Xuan Hao-Tinh Tram 5 [WAV] in service mpd Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: ---------------------------- MPD announces state update: player Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Kh%3Fc%20D%3Fng/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F01.Tie%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCng%20Ha%E2%95%A0%C3%BCt%20Tu%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%87%20Tha%E2%95%A0%C3%87nh%20Pho%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BC%20Mang%20Te%E2%95%A0%C3%A9n%20Ngu%E2%95%A0%C2%A2o%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%87i%20(Cao%20Vie%E2%95%A0%C3%BA%E2%95%A0%C3%A9t%20Ba%E2%95%A0%C3%BCch)%20-%20Kha%E2%95%A0%C3%A5%E2%95%A0%C3%BCc%20Du%E2%95%A0%C3%A2ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/01.Tie╠é╠üng Ha╠üt Tu╠¢╠Ç Tha╠Çnh Pho╠é╠ü Mang Te╠én Ngu╠¢o╠¢╠Çi (Cao Vie╠ú╠ét Ba╠üch) - Kha╠å╠üc Du╠âng.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=H%3F%20L%3F%20Thu/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F02.De%E2%95%A0%C3%A9m%20Tha%E2%95%A0%C3%87nh%20Pho%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BC%20%E2%94%80%C3%89a%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%87y%20Sao%20(Track%202)%20-%20Ho%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%87%20Le%E2%95%A0%C3%BA%E2%95%A0%C3%A9%20Thu.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/02.De╠ém Tha╠Çnh Pho╠é╠ü ─Éa╠é╠Çy Sao (Track 2) - Ho╠é╠Ç Le╠ú╠é Thu.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%3F%20T%3Fm/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F03.Ta%E2%95%A0%C3%BAm%20Bie%E2%95%A0%C3%BA%E2%95%A0%C3%A9t%20Chim%20E%E2%95%A0%C3%BCn%20(Tra%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%87n%20Tie%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCn)%20-%20My%E2%95%A0%C3%A2%20Ta%E2%95%A0%C3%A9m.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/03.Ta╠úm Bie╠ú╠ét Chim E╠ün (Tra╠é╠Çn Tie╠é╠ün) - My╠â Ta╠ém.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20Ca/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F04.Nhu%E2%95%A0%C2%A2%20Khu%E2%95%A0%C3%BCc%20Ti%E2%95%A0%C3%87nh%20Ca%20(Nguye%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%A2n%20Ngo%E2%95%A0%C3%BAc%20Thie%E2%95%A0%C3%BA%E2%95%A0%C3%A9n)%20-%20Tam%20Ca.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/04.Nhu╠¢ Khu╠üc Ti╠Çnh Ca (Nguye╠é╠ân Ngo╠úc Thie╠ú╠én) - Tam Ca.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=H%3Fng%20Ng%3Fc/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F05.Ba%E2%95%A0%C3%87i%20Ca%20Kho%E2%95%A0%C3%A9ng%20Que%E2%95%A0%C3%A9n%20(Pha%E2%95%A0%C3%BAm%20Minh%20Tua%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCn)%20-%20Ho%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%87ng%20Ngo%E2%95%A0%C3%BAc.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/05.Ba╠Çi Ca Kho╠éng Que╠én (Pha╠úm Minh Tua╠é╠ün) - Ho╠é╠Çng Ngo╠úc.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vi%3Ft%20Quang/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F06.Ha%E2%95%A0%C3%A2y%20Ye%E2%95%A0%C3%A9n%20Lo%E2%95%A0%C3%87ng%20Me%E2%95%A0%C3%BA%20O%E2%95%A0%C2%A2i%20(Le%E2%95%A0%C3%A9%20Giang%20-%20Lu%E2%95%A0%C2%A2%20Nha%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCt%20Vu%E2%95%A0%C3%A2)%20-%20Vie%E2%95%A0%C3%BA%E2%95%A0%C3%A9t%20Quang.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/06.Ha╠ây Ye╠én Lo╠Çng Me╠ú O╠¢i (Le╠é Giang - Lu╠¢ Nha╠é╠üt Vu╠â) - Vie╠ú╠ét Quang.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%3F%3Fng%20Thanh/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F07.Em%20O%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%AB%20No%E2%95%A0%C3%A9ng%20Tru%E2%95%A0%C2%A2o%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%87ng%2C%20Anh%20Ra%20Bie%E2%95%A0%C3%A9n%20Gio%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%BCi%20(Tri%E2%95%A0%C3%BAnh%20Co%E2%95%A0%C3%A9ng%20So%E2%95%A0%C2%A2n)%20-%20Phu%E2%95%A0%C2%A2o%E2%95%A0%C2%A2ng%20Thanh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/07.Em O╠¢╠ë No╠éng Tru╠¢o╠¢╠Çng, Anh Ra Bie╠én Gio╠¢╠üi (Tri╠únh Co╠éng So╠¢n) - Phu╠¢o╠¢ng Thanh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nh%3F%20Ca/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F08.Da%E2%95%A0%C3%BCng%20%E2%94%80%C3%89u%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%BCng%20Be%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCn%20Tre%20(Nguye%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%A2n%20Va%E2%95%A0%C3%A5n%20Ty%E2%95%A0%C3%BC)%20-%20Nha%E2%95%A0%C3%A2%20Ca.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/08.Da╠üng ─Éu╠¢╠üng Be╠é╠ün Tre (Nguye╠é╠ân Va╠ån Ty╠ü) - Nha╠â Ca.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20Ca%20%3Fo%20Tr%3Fng/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F09.Em%20%E2%94%80%C3%89i%20Qua%20Ca%E2%95%A0%C3%A9y%20Ca%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%87u%20(Le%E2%95%A0%C3%A9%20Va%E2%95%A0%C3%A5n%20Lo%E2%95%A0%C3%BA%E2%95%A0%C3%A9c)%20-%20Tam%20Ca%20A%E2%95%A0%C3%BCo%20Tra%E2%95%A0%C3%A5%E2%95%A0%C3%BCng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/09.Em ─Éi Qua Ca╠éy Ca╠é╠Çu (Le╠é Va╠ån Lo╠ú╠éc) - Tam Ca A╠üo Tra╠å╠üng.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%3F%20T%3Fm/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F10.Lo%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCi%20Nho%E2%95%A0%C3%AB%20Va%E2%95%A0%C3%87o%20%E2%94%80%C3%89o%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%87i%20(Pha%E2%95%A0%C3%BAm%20Minh%20Tua%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCn)%20-%20My%E2%95%A0%C3%A2%20Ta%E2%95%A0%C3%A9m.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/10.Lo╠é╠üi Nho╠ë Va╠Ço ─Éo╠¢╠Çi (Pha╠úm Minh Tua╠é╠ün) - My╠â Ta╠ém.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ch%3Fu%20Tu%3Fn%20%26%20Thanh%20Thu%3F/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F11.Tha%E2%95%A0%C3%87nh%20Pho%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BC%20Tre%E2%95%A0%C3%AB%20(Tra%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%87n%20Tie%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCn)%20-%20Cha%E2%95%A0%C3%A9u%20Tua%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCn%20%26%20Thanh%20Thuy%E2%95%A0%C3%BC.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/11.Tha╠Çnh Pho╠é╠ü Tre╠ë (Tra╠é╠Çn Tie╠é╠ün) - Cha╠éu Tua╠é╠ün & Thanh Thuy╠ü.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Lam%20Tr%3F%3Fng/VFCD%3A%20Nh%3F%20Kh%3Fc%20T%3Fnh%20Ca/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV%2F12.Ba%E2%95%A0%C3%87i%20Ca%20Chu%E2%95%A0%C2%A2a%20Vie%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCt%20He%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCt%20Lo%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%87i%20(Ba%E2%95%A0%C3%ABo%20Cha%E2%95%A0%C3%A9%E2%95%A0%C3%BCn)%20-%20Lam%20Tru%E2%95%A0%C2%A2o%E2%95%A0%C2%A2%E2%95%A0%C3%87ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/2005-VFCD-NhuKhucTinhCa-WAV/12.Ba╠Çi Ca Chu╠¢a Vie╠é╠üt He╠é╠üt Lo╠¢╠Çi (Ba╠ëo Cha╠é╠ün) - Lam Tru╠¢o╠¢╠Çng.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20Chi%E1%BB%81u%20Ni%20Ngo%C3%A0i%20N%E1%BB%9B.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/01 - Thúy Hà - Chiều Ni Ngoài Nớ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20B%C3%A1o%20Tin.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/02 - Thúy Hà - Thiệp Hồng Báo Tin.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20Ch%E1%BA%AFp%20Tay%20L%E1%BA%A1y%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/03 - Thúy Hà - Chắp Tay Lạy Người.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20Th%E1%BA%A7n%20Kinh%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Nh%E1%BB%9B.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/04 - Thúy Hà - Thần Kinh Thương Nhớ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20Hu%E1%BA%BF%20v%C3%A0%20Em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/05 - Thúy Hà - Huế và Em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20Th%E1%BA%AFm%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Dao%20%C4%90%E1%BA%A7u%20L%C3%B2ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/06 - Thúy Hà - Thắm - Bài Ca Dao Đầu Lòng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20Kh%C3%B3c%20Th%E1%BA%A7m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/07 - Thúy Hà - Khóc Thầm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n%20%C4%90%C3%B3%20C%C3%B3%20Em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/08 - Thúy Hà - Mùa Xuân Đó Có Em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/09 - Thúy Hà - Nếu Hai Đứa Mình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20(%20Thuy%20Ha%20)/Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A1t%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2FAudio%20Space%20-%20Thuy%20Ha%20Vol%203%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20Th%C3%BAy%20H%C3%A0%20-%20V%E1%BB%8Dng%20Ti%E1%BA%BFng%20Rao%20Khuya.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/Audio Space - Thuy Ha Vol 3 [FLAC]/10 - Thúy Hà - Vọng Tiếng Rao Khuya.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F01-Pho%20Chieu-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/01-Pho Chieu-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F02-Thung%20Lung%20Hong-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/02-Thung Lung Hong-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F03-Trong%20Miet%20Mai%20Em%20Quen-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/03-Trong Miet Mai Em Quen-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F04-Bao%20Tinh-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/04-Bao Tinh-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F05-Mong%20Sau-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/05-Mong Sau-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F06-Buoc%20Chan%20Di%20Vang-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/06-Buoc Chan Di Vang-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F07-Mot%20Ngay%20Khong%20Co%20Em-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/07-Mot Ngay Khong Co Em-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F08-Nuoc%20Mat%20Mua%20Thu-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/08-Nuoc Mat Mua Thu-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F09-Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/09-Nhung Ngay Tho Mong-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F10-Cho-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/10-Cho-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhat%20Thao/Nhung%20Ngay%20Tho%20Mong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FAudio%20Space%EF%BC%9ANh%E1%BA%ADt%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Th%C6%A1%20M%E1%BB%99ng%20(2022)%E3%80%90WAV%E3%80%91%2F11-Kiep%20Nao%20Co%20Yeu%20Nhau-Nhat%20Thao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Audio Space:Nhật Thảo - Những Ngày Thơ Mộng (2022)【WAV】/11-Kiep Nao Co Yeu Nhau-Nhat Thao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%3F%20Linh/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F01.%20Ha%20Noi%20dem%20tro%20gio%20-%20M%E1%BB%B9%20Linh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/01. Ha Noi dem tro gio - Mỹ Linh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trung%20%3F%3Fc/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F02.%20Ha%20Noi%20va%20Toi%20-%20Trung%20%C4%90%E1%BB%A9c.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/02. Ha Noi va Toi - Trung Đức.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=H%3Fng%20Nhung/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F03.%20Co%20phai%20em%20...%20mua%20thu%20Ha%20Noi%20-%20H%E1%BB%93ng%20Nhung.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/03. Co phai em ... mua thu Ha Noi - Hồng Nhung.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Lam/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F04.%20Hoa%20sua%20-%20Thanh%20Lam.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/04. Hoa sua - Thanh Lam.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%3F%20Dung/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F05.%20Chieu%20phu%20Tay%20Ho%20-%20L%C3%AA%20Dung.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/05. Chieu phu Tay Ho - Lê Dung.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=C%3Fm%20V%3Fn/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F06.%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%20C%E1%BA%A9m%20V%C3%A2n.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/06. Ha Noi mua vang nhung con mua - Cẩm Vân.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%3F%20Linh/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F07.%20Chi%20toi%20-%20M%E1%BB%B9%20Linh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/07. Chi toi - Mỹ Linh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20H%3F/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F08.%20Lang%20dang%20chieu%20dong%20Ha%20Noi%20-%20Thu%20H%C3%A0.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/08. Lang dang chieu dong Ha Noi - Thu Hà.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%3Fy%20Dung/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F09.%20Noi%20buon%20-%20Th%C3%B9y%20Dung.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/09. Noi buon - Thùy Dung.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Long/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F10.%20Ngay%20ve%20-%20Thanh%20Long.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/10. Ngay ve - Thanh Long.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%3Fy%20Dung/H%3F%20N%3Fi%20m%3Fa%20v%3Fng%20nh%3Fng%20con%20mua/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FBNT%20-%20VA%20-%20Ha%20Noi%20mua%20vang%20nhung%20con%20mua%20-%201996%20%7BARs.NVK%2C%20F1.NEC%7D%2F11.%20Dem%20mua%20dong%20Ha%20Noi%20-%20Th%C3%B9y%20Dung.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/BNT - VA - Ha Noi mua vang nhung con mua - 1996 {ARs.NVK, F1.NEC}/11. Dem mua dong Ha Noi - Thùy Dung.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F01%20Dong%20kenh%20trong.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/01 Dong kenh trong.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F02%20Tihn%20quan%20dan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/02 Tihn quan dan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F03%20Chinh%20phu.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/03 Chinh phu.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F04%20Trang%20ram.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/04 Trang ram.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F05%20Tu%20dai%20canh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/05 Tu dai canh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F06%20Chau%20van%20Nhac%20Chau%20van.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/06 Chau van Nhac Chau van.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F07%20Cau%20hat%20me%20ru%20Phu%20Quang.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/07 Cau hat me ru Phu Quang.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F08%20Cam%20xuc%20Xuan%20Khai.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/08 Cam xuc Xuan Khai.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F09%20Mien%20Nam%20que%20huong%20ta%20oi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/09 Mien Nam que huong ta oi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F10%20Tinh%20que%20hong.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/10 Tinh que hong.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F11%20Van%20thein%20toung.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/11 Van thein toung.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F12%20Tinh%20me.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Cung Thuong Hoa Dieu/12 Tinh me.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F01%20Various%20Artists%20-%20Ly%20ngua%20o.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/01 Various Artists - Ly ngua o.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F02%20Various%20Artists%20-%20Trong%20quan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/02 Various Artists - Trong quan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F03%20Various%20Artists%20-%20Ly%20thuong%20nhau.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/03 Various Artists - Ly thuong nhau.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F04%20Various%20Artists%20-%20Giua%20toi%20dem%20ram.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/04 Various Artists - Giua toi dem ram.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F05%20Various%20Artists%20-%20Vao%20chua.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/05 Various Artists - Vao chua.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F06%20Various%20Artists%20-%20Hat%20ru.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/06 Various Artists - Hat ru.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F07%20Various%20Artists%20-%20Doi%20ta%20nhu%20ruong%205%20sao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/07 Various Artists - Doi ta nhu ruong 5 sao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F08%20Various%20Artists%20-%20Treo%20non%20loi%20suoi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/08 Various Artists - Treo non loi suoi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F09%20Various%20Artists%20-%20Ly%20con%20sao%20sang%20song.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/09 Various Artists - Ly con sao sang song.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F10%20Various%20Artists%20-%20Ngoi%20tua%20song%20dao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/10 Various Artists - Ngoi tua song dao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F11%20Various%20Artists%20-%20Chim%20giong%20gia.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/11 Various Artists - Chim giong gia.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F12%20Various%20Artists%20-%20Ly%20con%20sao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/12 Various Artists - Ly con sao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F13%20Various%20Artists%20-%20Ai%20xuoi%20ve.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/13 Various Artists - Ai xuoi ve.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F14%20Various%20Artists%20-%20Re%20phuong%20chia%20loan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/14 Various Artists - Re phuong chia loan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F15%20Various%20Artists%20-%20Di%20cay.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/15 Various Artists - Di cay.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Various%20Artists/Nhung%20bai%20dan%20ca%20co%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fcung%20th%C6%B0%C6%A1ng%20h%C3%B2a%20%C4%91i%E1%BB%87u%2F16%20Various%20Artists%20-%20Luu%20Thuy%2C%20Kim%20Tien%2C%20Xuan%20Phong%2C%20Long%20Ho.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/cung thương hòa điệu/16 Various Artists - Luu Thuy, Kim Tien, Xuan Phong, Long Ho.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F01%20%C4%90%C3%AAm%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n%20Nh%E1%BB%9B%20B%C3%A1c.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/01 Đêm Trường Sơn Nhớ Bác.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F02%20%C4%90%C3%AAm%20Tr%C3%AAn%20Cha%20Lo.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/02 Đêm Trên Cha Lo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F03%20H%C3%A3y%20Y%C3%AAn%20L%C3%B2ng%20M%E1%BA%B9%20%C6%A0i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/03 Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F04%20C%C3%A2y%20%C4%90%C3%A0n%20Ghi-Ta%20M%E1%BB%99t%20D%C3%A2y.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/04 Cây Đàn Ghi-Ta Một Dây.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F05%20T%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Ch%C3%AD.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/05 Tình Đồng Chí.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F06%20B%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Ch%C3%A2n%20Tr%C3%AAn%20D%E1%BA%A3i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/06 Bước Chân Trên Dải Trường Sơn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F07%20Phi%20%C4%90%E1%BB%99i%20Ta%20Xu%E1%BA%A5t%20K%C3%ADch.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/07 Phi Đội Ta Xuất Kích.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F08%20N%C4%83m%20Anh%20Em%20Tr%C3%AAn%20M%E1%BB%99t%20Chi%E1%BA%BFc%20Xe%20T%C4%83ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/08 Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F09%20%C4%90%E1%BB%93ng%20%C4%90%E1%BB%99i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/09 Đồng Đội.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B/T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDIHAVINA%20-%20T%E1%BB%91p%20Ca%20Nam%20T%E1%BB%95ng%20C%E1%BB%A5c%20Ch%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%8B%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20L%C3%ADnh%20Tr%E1%BA%BB%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2FDIHAVINA%20-%20Top%20Ca%20Nam%20Tong%20Cuc%20Chinh%20Tri%20-%20Tinh%20Yeu%20Nguoi%20Linh%20Tre%20(2006)%20%5BFLAC%5D%2F10%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20%C4%90%C3%A3%20Cho%20Ta%20S%C3%A1ng%20M%E1%BA%AFt%20S%C3%A1ng%20L%C3%B2ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DIHAVINA - Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị - Tình Yêu Người Lính Trẻ (2006) [FLAC]/DIHAVINA - Top Ca Nam Tong Cuc Chinh Tri - Tinh Yeu Nguoi Linh Tre (2006) [FLAC]/10 Đảng Đã Cho Ta Sáng Mắt Sáng Lòng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng/30%3F/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20Ch%C6%B0a%20Bao%20Gi%E1%BB%9D%20(%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC}/Đông Hùng - 30 {FLAC}/01 - Chưa Bao Giờ (Đông Hùng).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng/30%3F/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20G%C3%A1nh%20%C4%90%E1%BB%9Di%20(%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC}/Đông Hùng - 30 {FLAC}/02 - Gánh Đời (Đông Hùng).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng/30%3F/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20Say%20(%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC}/Đông Hùng - 30 {FLAC}/03 - Say (Đông Hùng).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng/30%3F/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20%C4%90%C3%A3%20%C4%90i%20(%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC}/Đông Hùng - 30 {FLAC}/04 - Đã Đi (Đông Hùng).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%2C%20%C4%90%C3%A0o%20T%E1%BB%91%20Loan/30%3F/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20Ho%C3%A0ng%20H%C3%B4n%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m%20(%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%2C%20%C4%90%C3%A0o%20T%E1%BB%91%20Loan).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC}/Đông Hùng - 30 {FLAC}/05 - Hoàng Hôn Tháng Tám (Đông Hùng, Đào Tố Loan).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng/30%3F/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20H%E1%BB%93i%20%E1%BB%A8c%20(%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC}/Đông Hùng - 30 {FLAC}/06 - Hồi Ức (Đông Hùng).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%2C%20Rica/30%3F/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20Kho%E1%BA%A3nh%20Kh%E1%BA%AFc%20(%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%2C%20Rica).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC}/Đông Hùng - 30 {FLAC}/07 - Khoảnh Khắc (Đông Hùng, Rica).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng/30%3F/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng%20-%2030%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20Lo%C3%A0i%20Hoa%20Mang%20T%C3%AAn%20Em%20(%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%B9ng).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/Đông Hùng - 30 {FLAC}/Đông Hùng - 30 {FLAC}/08 - Loài Hoa Mang Tên Em (Đông Hùng).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9-%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n-%20B%C4%83ng%20t%C3%A2m/Asia%20219%20-Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20chuy%E1%BB%87n%20hoa%20sim1/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fdrive-download-20230628T065851Z-001%2F01.%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%2001%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9-%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n-%20B%C4%83ng%20t%C3%A2m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/drive-download-20230628T065851Z-001/01. Liên khúc 01 - Tuấn Vũ- Ngọc Huyền- Băng tâm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9-%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n-%20B%C4%83ng%20t%C3%A2m/Asia%20219%20-Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20chuy%E1%BB%87n%20hoa%20sim1/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fdrive-download-20230628T065851Z-001%2F02.%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%2002%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9-%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n-%20B%C4%83ng%20t%C3%A2m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/drive-download-20230628T065851Z-001/02. Liên khúc 02 - Tuấn Vũ- Ngọc Huyền- Băng tâm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9-%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n-%20B%C4%83ng%20t%C3%A2m/Asia%20219%20-Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20chuy%E1%BB%87n%20hoa%20sim1/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fdrive-download-20230628T065851Z-001%2F03.%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%2003%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9-%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n-%20B%C4%83ng%20t%C3%A2m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/drive-download-20230628T065851Z-001/03. Liên khúc 03 - Tuấn Vũ- Ngọc Huyền- Băng tâm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9-%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n-%20B%C4%83ng%20t%C3%A2m/Asia%20219%20-Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20chuy%E1%BB%87n%20hoa%20sim1/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2Fdrive-download-20230628T065851Z-001%2F04.%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%2004%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9-%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n-%20B%C4%83ng%20t%C3%A2m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/drive-download-20230628T065851Z-001/04. Liên khúc 04 - Tuấn Vũ- Ngọc Huyền- Băng tâm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F01-Kh%C3%B3i%20Thu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BB%A3i%20Ch%E1%BB%9D%20-%20Acoustic%20cover%20%E3%80%8CJimmii%20Nguy%E1%BB%85n%E3%80%8DPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20ft%20M%C3%A8o%20%C3%9A%20Guitar%20%E3%80%8COfficial%20MV%E3%80%8D%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/01-Khói Thuốc Đợi Chờ - Acoustic cover 「Jimmii Nguyễn」Phương Phương Thảo ft Mèo Ú Guitar 「Official MV」 (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F02-Hoa%20B%E1%BA%B1ng%20L%C4%83ng%20%E2%98%98%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%E3%80%8CAcoustic%20Hits%20Jimmii%20Nguy%E1%BB%85n%20Cover%E3%80%8D%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/02-Hoa Bằng Lăng ☘ Phương Phương Thảo「Acoustic Hits Jimmii Nguyễn Cover」 (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F03-Buoc%20Chan%20Le%20Loi%20-%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20%E2%98%98%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/03-Buoc Chan Le Loi - Phương Phương Thảo ☘ (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F04-Con%20Mua%20Ha%20-%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20%E2%98%98%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/04-Con Mua Ha - Phương Phương Thảo ☘ (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F05-T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20C%C3%B2n%20Xa%202%20%E2%98%98%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20ft%20M%C3%A8o%20%C3%9A%20Guitar%E3%80%8CAcoustic%20Hits%20Jimmy%20Nguy%E1%BB%85n%20Cover%E3%80%8D%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/05-Tình Yêu Còn Xa 2 ☘ Phương Phương Thảo ft Mèo Ú Guitar「Acoustic Hits Jimmy Nguyễn Cover」 (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F06-V%C4%A9nh%20Bi%E1%BB%87t%20M%C3%A0u%20Xanh%20-%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20ft%20M%C3%A8o%20%C3%9A%20Guitar%E3%80%8CAcoustic%20Hit%20Jimmii%20Nguy%E1%BB%85n%20Cover%E3%80%8D%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/06-Vĩnh Biệt Màu Xanh - Phương Phương Thảo ft Mèo Ú Guitar「Acoustic Hit Jimmii Nguyễn Cover」 (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F07-Cho%20Toi%20Lai%20Tu%20Dau%20-%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20%E2%98%98%20(mp3cut.net)%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/07-Cho Toi Lai Tu Dau - Phương Phương Thảo ☘ (mp3cut.net) (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F08-M%C6%B0a%20Tuy%E1%BA%BFt%20%E2%98%98%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%E3%80%8CAcoustic%20Hits%20Jimmii%20Nguy%E1%BB%85n%20Cover%E3%80%8D%20%E5%86%B0%E9%9B%A8%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/08-Mưa Tuyết ☘ Phương Phương Thảo「Acoustic Hits Jimmii Nguyễn Cover」 冰雨 (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F09-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20T%C3%ACnh%20M%C3%B9a%20%C4%90%C3%B4ng%20%E2%98%98%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20Acoustic%20Cover%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/09-Người Tình Mùa Đông ☘ Phương Phương Thảo Acoustic Cover (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F10-Con%20Tim%20%C4%90ang%20C%E1%BB%91%20Qu%C3%AAn%20%E2%98%98%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20X%20Hits%20Jimmi%20nguy%E1%BB%85n%20Acoustic%20Cover%20%E3%80%8COfficial%20Mv%E3%80%8D%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/10-Con Tim Đang Cố Quên ☘ Phương Phương Thảo X Hits Jimmi nguyễn Acoustic Cover 「Official Mv」 (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F11-G%C3%A1nh%20M%E1%BA%B9%20-%20Qu%C3%A1ch%20Beem%20-%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/11-Gánh Mẹ - Quách Beem - Phương Thảo (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F12-Di%20Vang%20Cuoc%20Tinh%20-%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20%E2%98%98%20(mp3cut.net)%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/12-Di Vang Cuoc Tinh - Phương Phương Thảo ☘ (mp3cut.net) (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2F09-Khoi%20Thuoc%20Doi%20Cho-Phuong%20p%20Thao%2F13-%C4%90%E1%BB%ABng%20H%E1%BB%8Fi%20V%C3%AC%20Sao%20T%C3%B4i%20Nh%E1%BB%9B%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Remake%20%E2%98%98%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20--%20Hits%20Jimmii%20Nguy%E1%BB%85n%20Cover%20Remix%20(mp3cut.net).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/09-Khoi Thuoc Doi Cho-Phuong p Thao/13-Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Nhớ Người Remake ☘ Phương Phương Thảo -- Hits Jimmii Nguyễn Cover Remix (mp3cut.net).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F01.%20Drum%20Feast%20In%20China.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/01. Drum Feast In China.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F02.%20Drips%20Expressing%20The%20Feelings.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/02. Drips Expressing The Feelings.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F03.%20Six%20Steeds%20Of%20Tang%20Dynasty.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/03. Six Steeds Of Tang Dynasty.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F04.%20Ride%20The%20Winds%20and%20Break%20The%20Waves.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/04. Ride The Winds and Break The Waves.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F05.%20Spring%20Orioles%20Singing.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/05. Spring Orioles Singing.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F06.%20The%20Tiger%20Grinding%20It's%20Teeth.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/06. The Tiger Grinding It's Teeth.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F07.%20Moon%20Roaming.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/07. Moon Roaming.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F08.%20Two%20Dragons%20Playing%20With%20The%20Plum%20Flower.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/08. Two Dragons Playing With The Plum Flower.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Drum%20Feast%20In%20China%20(Master%20Of%20Chinese%20Percussion)%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F09.%20Parrots%20Talking%20Like%20Humans.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Drum Feast In China (Master Of Chinese Percussion) [FLAC-24bit-44.1kHz]/09. Parrots Talking Like Humans.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F01.%20Glimpse%20Of%20The%20Ancients.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/01. Glimpse Of The Ancients.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F02.%20Expedition.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/02. Expedition.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F03.%20Curved%20Phalanx.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/03. Curved Phalanx.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F04.%20Infantry%20Phalanx.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/04. Infantry Phalanx.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F05.%20Chariot%20Phalanx.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/05. Chariot Phalanx.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F06.%20Cavalry%20Phalanx.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/06. Cavalry Phalanx.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F07.%20Warriors%20Triumph.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/07. Warriors Triumph.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F08.%20Plowman's%20Song.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/08. Plowman's Song.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F09.%20The%20Turbulent%20Waves%20Of%20The%20Yellow%20River.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/09. The Turbulent Waves Of The Yellow River.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F10.%20Ducks%20Bickering.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/10. Ducks Bickering.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F11.%20Happy%20Rain%20On%20A%20Spring%20Night.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/11. Happy Rain On A Spring Night.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F12.%20The%20Story%20Of%20The%20Old%20Couple.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/12. The Story Of The Old Couple.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=An%20Zhishun%20Percussion%20orchestra/Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAn%20Zhishun%20Percussion%20orchestra%20-%20Saint%20Drum%20In%20China%20-%20Master%20Of%20Chinese%20Percussion%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F13.%20The%20Lion%20Playing%20With%20The%20Tinker%20Bells.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/An Zhishun Percussion orchestra - Saint Drum In China - Master Of Chinese Percussion [FLAC-24bit-44.1kHz]/13. The Lion Playing With The Tinker Bells.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20C%E1%BB%8F%20Non%20Th%C3%A0nh%20C%E1%BB%95.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/01 - Cỏ Non Thành Cổ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20H%C3%A3y%20C%E1%BB%A9%20L%C3%A0%20T%C3%ACnh%20Nh%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/02 - Hãy Cứ Là Tình Nhân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20M%E1%BB%99t%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Th%E1%BA%A7m%20L%E1%BA%B7ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/03 - Một Đời Thầm Lặng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Chi%E1%BB%81u%20H%E1%BA%A1%20V%C3%A0ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/04 - Chiều Hạ Vàng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: sendMpdCommand stop took 8442 milliseconds Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ControllerMpd::getState Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: verbose: ControllerMpd::sendMpdCommand status Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: ---------------------------- MPD announces state update: player Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ControllerMpd::getState Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: verbose: ControllerMpd::sendMpdCommand status Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: ---------------------------- MPD announces state update: player Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ControllerMpd::getState Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: verbose: ControllerMpd::sendMpdCommand status Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20Th%C3%A0nh%20Ph%E1%BB%91%20Hoa%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20%C4%90%E1%BB%8F.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/05 - Thành Phố Hoa Phượng Đỏ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20Mi%E1%BB%81n%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%8F.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/06 - Miền Đất Đỏ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20H%E1%BB%93n%20S%C3%B4ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/07 - Hồn Sông.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/08 - Biển Hát Chiều Nay.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Bi%E1%BB%83n%20H%C3%A1t%20Chi%E1%BB%81u%20Nay%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20C%E1%BB%95%20T%C3%ADch%20Cho%20Con.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/Anh Thơ - Biển Hát Chiều Nay {FLAC}/09 - Cổ Tích Cho Con.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20Kh%C3%BAc%20T%C3%ACnh%20Ca%20H%E1%BA%ADu%20L%E1%BB%99c.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/01 - Khúc Tình Ca Hậu Lộc.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20M%C6%B0a%20R%C6%A1i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/02 - Mưa Rơi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/03 - Bài Ca Thống Nhất.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Trai%20Anh%20H%C3%B9ng%20G%C3%A1i%20%C4%90%E1%BA%A3m%20%C4%90ang.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/04 - Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Gi%C3%A1o%20Vi%C3%AAn%20Nh%C3%A2n%20D%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/05 - Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20L%E1%BB%9Di%20Ru%20%C4%90%C3%AAm%20H%C3%A8.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/06 - Lời Ru Đêm Hè.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20l%E1%BA%AFm%20mi%E1%BB%81n%20trung.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/Anh Thơ - Bài Ca Thống Nhất {FLAC}/07 - Thương lắm miền trung.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20Ai%20Kh%E1%BB%95%20V%C3%AC%20Ai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/01 - Ai Khổ Vì Ai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20B%C3%A8o%20D%E1%BA%A1t%20M%C3%A2y%20Tr%C3%B4i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/02 - Bèo Dạt Mây Trôi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Ho%C3%A0n/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20(Anh%20Th%C6%A1%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Ho%C3%A0n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/03 - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng (Anh Thơ, Việt Hoàn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BA%AFm%20T%C3%B3c%20D%C3%A0i%20%C6%A0i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/04 - Thương Lắm Tóc Dài Ơi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Ho%C3%A0n/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%90i%20X%C3%A2y%20H%E1%BB%93%20K%E1%BA%BB%20G%E1%BB%97%20(Anh%20Th%C6%A1%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Ho%C3%A0n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/05 - Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ (Anh Thơ, Việt Hoàn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20L%C3%A0ng%20Quan%20H%E1%BB%8D%20Qu%C3%AA%20T%C3%B4i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/06 - Làng Quan Họ Quê Tôi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20%C4%90%E1%BB%ABng%20V%C3%AD%20Em%20L%C3%A0%20Bi%E1%BB%83n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/07 - Đừng Ví Em Là Biển.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Ho%C3%A0n/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n%20%C4%90%C3%B4ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n%20T%C3%A2y%20(Anh%20Th%C6%A1%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Ho%C3%A0n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/08 - Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây (Anh Thơ, Việt Hoàn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20T%C3%ACm%20Em%20C%C3%A2u%20H%C3%A1t%20D%C3%A2n%20Ca.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/09 - Tìm Em Câu Hát Dân Ca.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1%2C%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F10%20-%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh%20M%C3%ACnh%20%C4%90%C3%A2y%20(Anh%20Th%C6%A1%2C%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/10 - Nghệ Tĩnh Mình Đây (Anh Thơ, Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F11%20-%20R%E1%BB%ABng%20Xanh%20Vang%20Ti%E1%BA%BFng%20Ta%20L%C6%B0.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/11 - Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Ho%C3%A0n/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20%7BFLAC%7D%2F12%20-%20D%C3%B2ng%20S%C3%B4ng%20Qu%C3%AA%20Anh%20D%C3%B2ng%20S%C3%B4ng%20Qu%C3%AA%20Em%20(Anh%20Th%C6%A1%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Ho%C3%A0n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/Anh Thơ - Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng {FLAC}/12 - Dòng Sông Quê Anh Dòng Sông Quê Em (Anh Thơ, Việt Hoàn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20Em%20L%C3%A0%20Hoa%20P%C6%A1%20Lang.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/01 - Em Là Hoa Pơ Lang.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/02 - Khát Vọng Đại Dương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20Tr%E1%BB%9F%20V%E1%BB%81%20D%C3%B2ng%20S%C3%B4ng%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/03 - Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Qu%E1%BB%B3nh%20L%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BA%A3nh%20%C4%90%E1%BA%A5t%20T%C3%ACnh%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/04 - Quỳnh Lương Mảnh Đất Tình Người.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20Kh%C3%BAc%20T%C3%ACnh%20Hu%E1%BA%BF.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/05 - Khúc Tình Huế.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20T%C3%A2m%20t%C3%ACnh%20qu%C3%AA%20m%E1%BA%B9%20Qu%E1%BA%A3ng%20X%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/06 - Tâm tình quê mẹ Quảng Xương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/M%C3%B9a%20xu%C3%A2n%20tr%C3%AAn%20qu%C3%AA%20h%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20M%C3%B9a%20xu%C3%A2n%20tr%C3%AAn%20qu%C3%AA%20h%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/07 - Mùa xuân trên quê hương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20Kh%C3%A1t%20V%E1%BB%8Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n%20L%C3%A0ng%20L%C3%BAa%20L%C3%A0ng%20Hoa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/Anh Thơ - Khát Vọng Đại Dương {FLAC}/08 - Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/01 - Lưu Bút Ngày Xanh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0a%20L%E1%BB%91i%20C%C5%A9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/02 - Đường Xưa Lối Cũ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20%C4%90i%E1%BB%87u%20V%C3%AD%20D%E1%BA%B7m%20L%C3%A0%20Em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/03 - Điệu Ví Dặm Là Em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Bi%E1%BB%83n%20T%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/04 - Biển Tình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1%2C%20Quang%20H%C3%A0o/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20T%C3%ACnh%20L%C3%BAa%20Duy%C3%AAn%20Tr%C4%83ng%20(Anh%20Th%C6%A1%2C%20Quang%20H%C3%A0o).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/05 - Tình Lúa Duyên Trăng (Anh Thơ, Quang Hào).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20H%C6%A1i%20Th%E1%BB%9F%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/06 - Hơi Thở Mùa Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1%2C%20V%C5%A9%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20%C4%90%E1%BA%A5t%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20(Anh%20Th%C6%A1%2C%20V%C5%A9%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/07 - Đất Nước Tình Yêu (Anh Thơ, Vũ Thắng Lợi).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20B%C3%B3ng%20N%C3%BAi%20B%C3%AAn%20S%C3%B4ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/08 - Bóng Núi Bên Sông.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A0y%20%C4%90%E1%BA%A3m%20%C4%90ang.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/09 - Đường Cày Đảm Đang.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2FAnh%20Th%C6%A1%20-%20L%C6%B0u%20B%C3%BAt%20Ng%C3%A0y%20Xanh%20%7BFLAC%7D%2F10%20-%20%C4%90%E1%BB%8Bu%20Con%20%C4%90i%20Nh%C3%A0%20Tr%E1%BA%BB.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/Anh Thơ - Lưu Bút Ngày Xanh {FLAC}/10 - Địu Con Đi Nhà Trẻ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F01%20Back%20To%20The%2080%C2%B4s.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/01 Back To The 80´s.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F02%20My%20Mamma%20Said.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/02 My Mamma Said.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F03%20Live%20Fast%20Die%20Young.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/03 Live Fast Die Young.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F04%20Happy%20Boys%20And%20Girls.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/04 Happy Boys And Girls.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F05%20Barbie%20Girl.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/05 Barbie Girl.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F06%20Around%20The%20World.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/06 Around The World.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F07%20Doctor%20Jones.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/07 Doctor Jones.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F08%20Aquarius.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/08 Aquarius.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F09%20Cuba%20Libre.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/09 Cuba Libre.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F10%20Lollipop.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/10 Lollipop.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F11%20Cartoon%20Heroes.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/11 Cartoon Heroes.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F12%20Be%20A%20Man.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/12 Be A Man.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F13%20My%20Oh%20My.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/13 My Oh My.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F14%20Freaky%20Friday.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/14 Freaky Friday.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F15%20Belong%20To%20The%20Sea.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/15 Belong To The Sea.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F16%20Roses%20Are%20Red.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/16 Roses Are Red.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F17%20Halloween.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/17 Halloween.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F18%20Turn%20Back%20Time.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/18 Turn Back Time.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2FAqua%20-%20Greatest%20Hits%2F19%20Goodbye%20To%20The%20Circus.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Aqua - Greatest Hits/Aqua - Greatest Hits/19 Goodbye To The Circus.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20017%20-%20Lien%20khuc%20tinh%20yeu%203%2FAsia%20017%20-%20Lien%20khuc%20tinh%20yeu%203%2F01%20Tinh%20Yeu%20Cuoi%20Cung%20-%2001%20-%20Ngoc%20Lan%20-%20Trung%20Hanh%20-%20Kieu%20Nga.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3/Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3/01 Tinh Yeu Cuoi Cung - 01 - Ngoc Lan - Trung Hanh - Kieu Nga.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20017%20-%20Lien%20khuc%20tinh%20yeu%203%2FAsia%20017%20-%20Lien%20khuc%20tinh%20yeu%203%2F02%20Tinh%20Yeu%20Cuoi%20Cung%20-%2002%20-%20Ngoc%20Lan%20-%20Trung%20Hanh%20-%20Kieu%20Nga.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3/Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3/02 Tinh Yeu Cuoi Cung - 02 - Ngoc Lan - Trung Hanh - Kieu Nga.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20017%20-%20Lien%20khuc%20tinh%20yeu%203%2FAsia%20017%20-%20Lien%20khuc%20tinh%20yeu%203%2F03%20Tinh%20Yeu%20Cuoi%20Cung%20-%2003%20-%20Ngoc%20Lan%20-%20Trung%20Hanh%20-%20Kieu%20Nga.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3/Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3/03 Tinh Yeu Cuoi Cung - 03 - Ngoc Lan - Trung Hanh - Kieu Nga.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20017%20-%20Lien%20khuc%20tinh%20yeu%203%2FAsia%20017%20-%20Lien%20khuc%20tinh%20yeu%203%2F04%20Tinh%20Yeu%20Cuoi%20Cung%20-%2004%20-%20Ngoc%20Lan%20-%20Trung%20Hanh%20-%20Kieu%20Nga.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3/Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3/04 Tinh Yeu Cuoi Cung - 04 - Ngoc Lan - Trung Hanh - Kieu Nga.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F01-Thuong%20Ho%C3%A0i%20Ng%C3%A0n%20Nam-B%C4%83ng%20T%C3%A2m.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/01-Thuong Hoài Ngàn Nam-Băng Tâm.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm%20%26%20%3Fan%20Nguy%3Fn/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F02-Mai%20Lo%20Hai%20M%C3%ACnh%20Xa%20Nhau-B%C4%83ng%20T%C3%A2m%20%26%20%C4%90an%20Nguy%C3%AAn%20.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/02-Mai Lo Hai Mình Xa Nhau-Băng Tâm & Đan Nguyên .wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F03-S%C3%A2u%20Le%20B%C3%B3ng-B%C4%83ng%20T%C3%A2m.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/03-Sâu Le Bóng-Băng Tâm.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm%20%26%20%3F%3Fng%20Th%3F%20Lu%3Fn/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F04-T%C3%ACnh%20Nghia%20%C4%90%C3%B4i%20Ta%20Chi%20Th%C3%AA%20Th%C3%B4i-B%C4%83ng%20T%C3%A2m%20%26%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BA%BF%20Lu%C3%A2n.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/04-Tình Nghia Đôi Ta Chi Thê Thôi-Băng Tâm & Đặng Thế Luân.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm%20%26%20Tu%3Fng%20Nguy%3Fn/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F05-N%C3%AA%C3%BA%20Hai%20%C4%90ua%20M%C3%ACnh-B%C4%83ng%20T%C3%A2m%20%26%20T%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%C3%AAn.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/05-Nêú Hai Đua Mình-Băng Tâm & Tường Nguyên.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F06-Ng%C3%A0y%20Xua%20Anh%20N%C3%B3i-B%C4%83ng%20T%C3%A2m.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/06-Ngày Xua Anh Nói-Băng Tâm.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm%20%26%20Tuo%60ng%20Khu%3F/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F07-T%C3%ACnh%20Nho%20Mau%20Qu%C3%AAn-B%C4%83ng%20T%C3%A2m%20%26%20T%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20Khu%C3%AA.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/07-Tình Nho Mau Quên-Băng Tâm & Tường Khuê.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F08-N%C3%AAu%20Ta%20%C4%90ung%20Quen%20Nhau-B%C4%83ng%20T%C3%A2m.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/08-Nêu Ta Đung Quen Nhau-Băng Tâm.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm%20%26%20Hu%3Fnh%20Phi%20Ti%3Fn/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F09-Ph%C3%BAt%20C%C3%BA%C3%B4i-B%C4%83ng%20T%C3%A2m%20%26%20Hu%E1%BB%B3nh%20Phi%20Ti%E1%BB%85n.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/09-Phút Cúôi-Băng Tâm & Huỳnh Phi Tiễn.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm%20%26%20%3F%3Fng%20Th%3F%20Lu%3Fn/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F10-Tr%C3%B4m%20Nh%C3%ACn%20Nhau-B%C4%83ng%20T%C3%A2m%20%26%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BA%BF%20Lu%C3%A2n.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/10-Trôm Nhìn Nhau-Băng Tâm & Đặng Thế Luân.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F11-Ai%20Cho%20T%C3%B4i%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu-B%C4%83ng%20T%C3%A2m.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/11-Ai Cho Tôi Tình Yêu-Băng Tâm.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F12-Anh%20Cu%20Hen-B%C4%83ng%20T%C3%A2m.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/12-Anh Cu Hen-Băng Tâm.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm%20%26%20%3Fan%20Nguy%3Fn/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F13-N%C3%B4%C3%AD%20Lai%20T%C3%ACnh%20X%C6%B0a-B%C4%83ng%20T%C3%A2m%20%26%20%C4%90an%20Nguy%C3%AAn%20.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/13-Nôí Lai Tình Xưa-Băng Tâm & Đan Nguyên .wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bang%20T%3Fm%20%26%20%3Fo%3Fn%20Phi/Mai%20Lo%20Hai%20M%3Fnh%20Xa%20Nhau/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2FAsia%20344%20-%20Bang%20Tam%20-%20Mai%20Lo%20Hai%20Minh%20Xa%20Nhau%2F14-C%C3%B4%20Tham%20V%C3%AA%20L%C3%A0ng-B%C4%83ng%20T%C3%A2m%20%26%20%C4%90o%C3%A0n%20Phi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/Asia 344 - Bang Tam - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau/14-Cô Tham Vê Làng-Băng Tâm & Đoàn Phi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nini%20-%20H%3F%20Vy%20-%20Vina%20Uy%3Fn%20Mi%20-%20Kenny%20-%20L%3Fm%20Nh%3Ft%20Ti%3Fn/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F01.%20LK%20Giang%20Sinh%20-%20Nini_Ha%20Vy_Uyen%20My_Kenny_Lam%20Nhat%20Tien.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/01. LK Giang Sinh - Nini_Ha Vy_Uyen My_Kenny_Lam Nhat Tien.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%3Fnh%20%3F%3Fnh/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F02.%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20-%20Manh%20Dinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/02. Cho Ky Niem Mua Dong - Manh Dinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=C%3Fng%20Th%3Fnh%20%26%20Lynn/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F03.%20Feliz%20Navidad%20-%20Cong%20Thanh_Lynn.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/03. Feliz Navidad - Cong Thanh_Lynn.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%3Fnh%20%3F%3Fnh%20%26%20Nhu%20Qu%3Fnh/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F04.%20Hai%20Mua%20Noel%20-%20Manh%20Dinh_Nhu%20Quynh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/04. Hai Mua Noel - Manh Dinh_Nhu Quynh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=H%3Fp%20Ca/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F05.%20Dem%20Thanh%20Vo%20Cung%20-%20Hop%20Ca.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/05. Dem Thanh Vo Cung - Hop Ca.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Son%20Tuy%3Fn/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F06.%20Mua%20Sao%20Sang%20-%20Son%20Tuyen.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/06. Mua Sao Sang - Son Tuyen.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trizzie%20Phuong%20Trinh%20%26%20L%3Fm%20Nh%3Ft%20Ti%3Fn/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F07.%20Thuong%20Nhau%20Mua%20He%20Khoc%20Nhau%20Mua%20Dong%20-%20Trizzie%20Phuong%20Trinh_Lam%20Nhat%20Tien.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/07. Thuong Nhau Mua He Khoc Nhau Mua Dong - Trizzie Phuong Trinh_Lam Nhat Tien.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Julie/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F08.%20Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20-%20Julie.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/08. Bai Thanh Ca Buon - Julie.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Elvis%20John/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F09.%20Blue%20Christmas%20-%20Elvis%20John.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/09. Blue Christmas - Elvis John.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nini%20-%20H%3F%20Vy%20-%20Vina%20Uy%3Fn%20My%20-%20Qu%3Fnh%20Huong/Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FAsiaCD069%20-%20Various%20Artists%20-%20Cho%20Ky%20Niem%20Mua%20Dong%20(WAV1994)%2F10.%20LK%20Anh%20Sao%20Nua%20Dem%20-%20Nini_Ha%20Vy_Uyen%20My_Quynh%20Huong.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/AsiaCD069 - Various Artists - Cho Ky Niem Mua Dong (WAV1994)/10. LK Anh Sao Nua Dem - Nini_Ha Vy_Uyen My_Quynh Huong.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F01-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/01-Tha Lam Hat Mua Bay-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F02-Ngay%20Em%20Di-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/02-Ngay Em Di-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F03-Cung%20Em%20Vui%20Dem%20Nay-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/03-Cung Em Vui Dem Nay-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F04-Con%20Mua%20Lao%20Xao-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/04-Con Mua Lao Xao-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F05-Noi%20Mua%20Thu%20Bat%20Dau-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/05-Noi Mua Thu Bat Dau-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F06-Co%20Phai%20Em%20Mua%20Thu%20Ha%20Noi-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/06-Co Phai Em Mua Thu Ha Noi-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F07-Con%20Gai%20Bay%20Gio-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/07-Con Gai Bay Gio-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F08-Khi%20Tinh%20Yeu%20da%20Mat-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/08-Khi Tinh Yeu da Mat-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F09-Lu%20Linh%20Hat%20Mua-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/09-Lu Linh Hat Mua-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F10-Dong%20Song%20lo%20Dang-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/10-Dong Song lo Dang-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F11-My%20Heart%20Will%20Go%20on-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/11-My Heart Will Go on-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Phuong/Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2FBen%20Thanh-Thu%20Phuong-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%2F12-Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%20-%20Karaoke-Thu%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/Ben Thanh-Thu Phuong-Tha Lam Hat Mua Bay/12-Tha Lam Hat Mua Bay - Karaoke-Thu Phương.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vprod%20Music/Ca%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F01%20-%20Vui%20Tue%CC%82%CC%81%20Nguye%CC%A3%CC%82t%20He%CC%A3n%20Tang%20Bo%CC%82%CC%80ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/01 - Vui Tuế Nguyệt Hẹn Tang Bồng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vprod%20Music/Ca%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F02%20-%20Non%20Nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c%20Hu%CC%9B%CC%83u%20Ti%CC%80nh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/02 - Non Nước Hữu Tình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vprod%20Music/Ca%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F03%20-%20Sa%CC%86%CC%81c%20Xua%CC%82n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/03 - Sắc Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vprod%20Music/Ca%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F04%20-%20%C4%90e%CC%82m%20Hoa%20%C4%90a%CC%86ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/04 - Đêm Hoa Đăng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vprod%20Music/Ca%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F05%20-%20Du%20Xua%CC%82n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/05 - Du Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vprod%20Music/Ca%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F06%20-%20Tu%CC%9B%CC%A3%20Ti%CC%80nh%20Khu%CC%81c.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/06 - Tự Tình Khúc.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vprod%20Music/Ca%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F07%20-%20%C4%90a%CC%80n%20Ai%20Khe%CC%81o%20Na%CC%89y.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/07 - Đàn Ai Khéo Nảy.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Vprod%20Music/Ca%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FCa%20Tr%C3%B9%20-%20D%C3%A2n%20Ca%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F08%20-%20Ra%CC%86%CC%80m%20Tha%CC%81ng%20Gie%CC%82ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/Ca Trù - Dân Ca Đương Đại [FLAC-24bit-48kHz]/08 - Rằm Tháng Giêng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Che%20Thanh/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F01.%20C%C3%B4%20B%C3%A9%20T%C3%B3c%20D%C3%A0i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/01. Cô Bé Tóc Dài.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Thanh/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F02.%20T%E1%BB%99i%20Anh%20L%E1%BA%AFm.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/02. Tội Anh Lắm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Thanh/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F03.%20Ba%20V%E1%BB%A3.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/03. Ba Vợ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Thanh/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F04.%20%C4%90%E1%BA%BFn%20V%E1%BB%9Bi%20T%C3%B4i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/04. Đến Với Tôi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ho%C3%A0i%20S%C6%A1n/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F05.%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/05. Cần Thơ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ho%C3%A0i%20S%C6%A1n/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F06.%20L%E1%BB%9Di%20Tr%C3%A1ch%20Th%E1%BA%A7m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/06. Lời Trách Thầm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Che%20Thanh/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F07.%20Ph%C3%A1o%20H%E1%BB%93ng%20Ng%C3%A0y%20C%C6%B0%E1%BB%9Bi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/07. Pháo Hồng Ngày Cưới.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Che%20Thanh/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F08.%20Gi%C3%B3%20M%E1%BB%9Bi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/08. Gió Mới.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Thanh/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F09.%20N%E1%BA%BFu%20Nh%E1%BB%9B%20%C4%90%E1%BA%BFn%20Anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/09. Nếu Nhớ Đến Anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Thanh/G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2FChe%20Thanh%20-%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0%20%5BFLAC%5D%2F10.%20G%C3%A1nh%20T%C6%B0%C6%A1ng%20T%C6%B0.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/Che Thanh - Gánh Tương Tư [FLAC]/10. Gánh Tương Tư.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F01%20Track%201.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/01 Track 1.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F02%20Track%202.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/02 Track 2.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F03%20Track%203.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/03 Track 3.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F04%20Track%204.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/04 Track 4.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F05%20Track%205.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/05 Track 5.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F06%20Track%206.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/06 Track 6.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F07%20Track%207.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/07 Track 7.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F08%20Track%208.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/08 Track 8.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F09%20Track%209.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/09 Track 9.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F10%20Track%2010.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/10 Track 10.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F11%20Track%2011.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/11 Track 11.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A24%3A03%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%201%2F12%20Track%2012.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 1/12 Track 12.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A31%3A11%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%202%2F01%20Track%201.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 2/01 Track 1.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A31%3A11%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%202%2F02%20Track%202.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 2/02 Track 2.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A31%3A11%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%202%2F03%20Track%203.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 2/03 Track 3.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A31%3A11%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%202%2F04%20Track%204.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 2/04 Track 4.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A31%3A11%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%202%2F05%20Track%205.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 2/05 Track 5.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A31%3A11%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%202%2F06%20Track%206.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 2/06 Track 6.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A31%3A11%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%202%2F07%20Track%207.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 2/07 Track 7.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Unknown%20artist/Unknown%20album%20(10%2F5%2F2017%201%3A31%3A11%20PM)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2FCoi%20Dan%20Ca%20-%20Dong%20Kinh%20Co%20Nhac%2Fcoi%20dan%20ca%202%2F08%20Track%208.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/Coi Dan Ca - Dong Kinh Co Nhac/coi dan ca 2/08 Track 8.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F01%20Dong%20kenh%20trong.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/01 Dong kenh trong.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F02%20Tihn%20quan%20dan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/02 Tihn quan dan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F03%20Chinh%20phu.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/03 Chinh phu.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F04%20Trang%20ram.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/04 Trang ram.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F05%20Tu%20dai%20canh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/05 Tu dai canh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F06%20Chau%20van%20Nhac%20Chau%20van.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/06 Chau van Nhac Chau van.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F07%20Cau%20hat%20me%20ru%20Phu%20Quang.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/07 Cau hat me ru Phu Quang.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F08%20Cam%20xuc%20Xuan%20Khai.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/08 Cam xuc Xuan Khai.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F09%20Mien%20Nam%20que%20huong%20ta%20oi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/09 Mien Nam que huong ta oi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F10%20Tinh%20que%20hong.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/10 Tinh que hong.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F11%20Van%20thein%20toung.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/11 Van thein toung.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Dieu/Cung%20Thoung/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FCung%20Thuong%20Hoa%20Dieu%2F12%20Tinh%20me.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Cung Thuong Hoa Dieu/12 Tinh me.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/01 - Ánh Mắt Quê Hương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Chi%E1%BB%81u%20Qua%20Ph%E1%BB%91%20C%C5%A9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/02 - Chiều Qua Phố Cũ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20Kh%C3%B4ng%20Em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/03 - Chuyến Đò Không Em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Chuy%E1%BB%87n%20T%C3%ACnh%20Qu%C3%A1n%20B%C3%AAn%20H%E1%BB%93.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/04 - Chuyện Tình Quán Bên Hồ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Chuy%E1%BB%87n%20T%C3%ACnh%20Rau%20Mu%E1%BB%91ng%20Bi%E1%BB%83n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/05 - Chuyện Tình Rau Muống Biển.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20%C4%90%E1%BA%A7u%20N%C4%83m%20%C4%90i%20L%E1%BB%85.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/06 - Đầu Năm Đi Lễ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20%C4%90%E1%BB%95i%20Thay.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/07 - Đổi Thay.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Em%20V%E1%BB%81%20V%E1%BB%9Bi%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/08 - Em Về Với Người.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20Gian%20D%E1%BB%91i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/09 - Gian Dối.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20H%E1%BA%AFt%20Hiu%20T%C3%ACnh%20Bu%E1%BB%93n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/10 - Hắt Hiu Tình Buồn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F11%20-%20Hoa%20T%C3%ADm%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20X%C6%B0a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/11 - Hoa Tím Người Xưa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F12%20-%20K%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BA%BFn%20Sau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/12 - Kẻ Đến Sau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F13%20-%20Kh%C3%B4ng%20Bao%20Gi%E1%BB%9D%20Qu%C3%AAn%20Anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/13 - Không Bao Giờ Quên Anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F14%20-%20L%C3%B2ng%20M%E1%BA%B9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/14 - Lòng Mẹ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F15%20-%20M%C3%A0u%20Hoa%20B%C3%AD.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/15 - Màu Hoa Bí.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F16%20-%20N%E1%BB%97i%20Bu%E1%BB%93n%20Hoa%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%202.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/16 - Nỗi Buồn Hoa Phượng 2.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F17%20-%20M%E1%BB%99t%20L%E1%BA%A7n%20L%E1%BB%A1%20B%C6%B0%E1%BB%9Bc.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/17 - Một Lần Lỡ Bước.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F18%20-%20M%C6%B0a%20Tr%C3%AAn%20Ph%E1%BB%91%20Hu%E1%BA%BF.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/18 - Mưa Trên Phố Huế.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F19%20-%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n%20B%C3%AAn%20Nhau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/19 - Mùa Xuân Bên Nhau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F20%20-%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%90%C3%A3%20Nh%C6%B0%20M%C6%A1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/20 - Người Đã Như Mơ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F21%20-%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%90%C3%A3%20Qu%C3%AAn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/21 - Người Đã Quên.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F22%20-%20S%C3%B3ng%20T%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BA%A1i%20D%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/22 - Sóng Tình Đại Dương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F23%20-%20Th%C6%B0%20T%C3%ACnh%20Cu%E1%BB%91i%20M%C3%B9a%20Thu.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/23 - Thư Tình Cuối Mùa Thu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F24%20-%20Ti%E1%BA%BFng%20Ru%20L%C3%B2ng%20M%E1%BA%B9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/24 - Tiếng Ru Lòng Mẹ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F25%20-%20T%C3%ACnh%20H%E1%BB%AFng%20H%E1%BB%9D.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/25 - Tình Hững Hờ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F26%20-%20V%E1%BA%A7ng%20Tr%C3%A1n%20Suy%20T%C6%B0.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/26 - Vầng Trán Suy Tư.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F27%20-%20M%E1%BA%B9%20L%C3%A0%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/27 - Mẹ Là Quê Hương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGiao%20Linh%20-%20%C3%81nh%20M%E1%BA%AFt%20Qu%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC%5D%2F28%20-%20Ti%E1%BA%BFng%20Ru%20Chi%E1%BB%81u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Giao Linh - Ánh Mắt Quê Hương [FLAC]/28 - Tiếng Ru Chiều.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20Bogue.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/01 - Bogue.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Printemps.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/02 - Printemps.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20Ebats.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/03 - Ebats.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Royal%20dance.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/04 - Royal dance.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Messager.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/05 - Messager.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Emphase.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/06 - Emphase.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Juteux.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/07 - Juteux.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Iris%C3%A9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/08 - Irisé.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20Ginkgo.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/09 - Ginkgo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20Universel.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/10 - Universel.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F11%20-%20Conversation.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/11 - Conversation.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F12%20-%20Combats%20de%20coqs.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/12 - Combats de coqs.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F13%20-%20Afrique%20Orient.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/13 - Afrique Orient.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F14%20-%20Mouvements.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/14 - Mouvements.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F15%20-%20Ma%20bassou.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/15 - Ma bassou.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F16%20-%20Le%20Serpent.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/16 - Le Serpent.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20Bogue.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/01 - Bogue.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Printemps.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/02 - Printemps.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20Ebats.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/03 - Ebats.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Royal%20dance.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/04 - Royal dance.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Messager.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/05 - Messager.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Emphase.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/06 - Emphase.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Juteux.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/07 - Juteux.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Iris%C3%A9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/08 - Irisé.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20Ginkgo.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/09 - Ginkgo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20Universel.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/10 - Universel.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F11%20-%20Conversation.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/11 - Conversation.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F12%20-%20Combats%20de%20coqs.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/12 - Combats de coqs.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F13%20-%20Afrique%20Orient.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/13 - Afrique Orient.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F14%20-%20Mouvements.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/14 - Mouvements.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F15%20-%20Ma%20bassou.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/15 - Ma bassou.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem/Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2FGuem%20-%20Percussions%20africaines%20pour%20la%20danse%20%5BFLAC%5D%2F16%20-%20Le%20Serpent.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/Guem - Percussions africaines pour la danse [FLAC]/16 - Le Serpent.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F01%20-%20M%E1%BB%99t%20c%C3%B5i%20t%C3%ACnh%20phai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/01 - Một cõi tình phai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F02%20-%20%C4%90%C3%AAm%20lao%20xao.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/02 - Đêm lao xao.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F03%20-%20Mong%20manh%20t%C3%ACnh%20v%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/03 - Mong manh tình về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F04%20-%20Qu%C3%AA%20nh%C3%A0.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/04 - Quê nhà.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F05%20-%20Cafe%20m%E1%BB%99t%20m%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/05 - Cafe một mình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F06%20-%20B%C3%A0i%20kh%C3%B4ng%20t%C3%AAn%20s%E1%BB%91%202.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/06 - Bài không tên số 2.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F07%20-%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%C5%A9%20c%C3%B3%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20m%E1%BB%9Bi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/07 - Người yêu cũ có người yêu mới.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F08%20-%20Qu%C3%AA%20xa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/08 - Quê xa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F09%20-%20Hoa%20B%E1%BA%B1ng%20L%C4%83ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/09 - Hoa Bằng Lăng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F10%20-%20T%C3%ACnh%20y%C3%AAu%20m%C3%A0u%20t%C3%ADm.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/10 - Tình yêu màu tím.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F01-Mot%20Coi%20Tinh%20Phai.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/01-Mot Coi Tinh Phai.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F02-Dem%20Lao%20Xao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/02-Dem Lao Xao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F03-Mong%20Manh%20Tinh%20Ve.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/03-Mong Manh Tinh Ve.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F04-Que%20Nha.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/04-Que Nha.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F05-Cafe%20Mot%20Minh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/05-Cafe Mot Minh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F06-Bai%20Khong%20Ten%20So%202.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/06-Bai Khong Ten So 2.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F07-Nguoi%20Yeu%20Cu%20Co%20Nguoi%20Yeu%20Moi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/07-Nguoi Yeu Cu Co Nguoi Yeu Moi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F08-Que%20Xa.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/08-Que Xa.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F09-Hoa%20Bang%20Lang.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/09-Hoa Bang Lang.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F10-Tinh%20Yeu%20Mau%20Tim.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/10-Tinh Yeu Mau Tim.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20Chi%E1%BB%81u%20nghe%20bi%E1%BB%83n%20kh%C3%B3c.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Chiều nghe biển khóc.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20H%C3%A3y%20v%E1%BB%81%20%C4%91%C3%A2y%20b%C3%AAn%20anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Hãy về đây bên anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20Kh%C3%B4ng%20c%E1%BA%A7n%20ph%E1%BA%A3i%20h%E1%BB%A9a%20%C4%91%C3%A2u%20anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Không cần phải hứa đâu anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20Ki%E1%BA%BFp%20ve%20s%E1%BA%A7u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Kiếp ve sầu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20LK%20Nh%E1%BB%9B%20v%E1%BB%81%20em%20%26%20T%C3%ACnh%20nh%C6%B0%20l%C3%A1%20bay%20xa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - LK Nhớ về em & Tình như lá bay xa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20Ng%C3%A0n%20kh%C3%BAc%20ca%20dang%20d%E1%BB%9F.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Ngàn khúc ca dang dở.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%91%C6%A1n%20ph%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Tình đơn phương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20%C4%90%C3%AAm%20nghe%20ti%E1%BA%BFng%20m%C6%B0a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Đêm nghe tiếng mưa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20%C4%90%E1%BA%AFng%20cay%20m%E1%BB%99t%20ch%E1%BB%AF%20t%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Đắng cay một chữ tình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20%C4%90%E1%BB%A3i%20anh%20tr%E1%BB%9F%20v%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo - Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Đợi anh trở về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20Chi%E1%BB%81u%20nghe%20bi%E1%BB%83n%20kh%C3%B3c.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Chiều nghe biển khóc.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20H%C3%A3y%20v%E1%BB%81%20%C4%91%C3%A2y%20b%C3%AAn%20anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Hãy về đây bên anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20Kh%C3%B4ng%20c%E1%BA%A7n%20ph%E1%BA%A3i%20h%E1%BB%A9a%20%C4%91%C3%A2u%20anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Không cần phải hứa đâu anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20Ki%E1%BA%BFp%20ve%20s%E1%BA%A7u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Kiếp ve sầu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20LK%20Nh%E1%BB%9B%20v%E1%BB%81%20em%20%26%20T%C3%ACnh%20nh%C6%B0%20l%C3%A1%20bay%20xa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - LK Nhớ về em & Tình như lá bay xa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20Ng%C3%A0n%20kh%C3%BAc%20ca%20dang%20d%E1%BB%9F.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Ngàn khúc ca dang dở.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%91%C6%A1n%20ph%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Tình đơn phương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20%C4%90%C3%AAm%20nghe%20ti%E1%BA%BFng%20m%C6%B0a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Đêm nghe tiếng mưa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20%C4%90%E1%BA%AFng%20cay%20m%E1%BB%99t%20ch%E1%BB%AF%20t%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Đắng cay một chữ tình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o-T%C3%ACnh%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F00%20-%20%C4%90%E1%BB%A3i%20anh%20tr%E1%BB%9F%20v%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phương Thảo-Tình Đơn Phương [FLAC-Low Quality]/00 - Đợi anh trở về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F01.%20D%E1%BA%A5u%20T%C3%ACnh%20S%E1%BA%A7u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/01. Dấu Tình Sầu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F02.%20B%C3%A0i%20Kh%C3%B4ng%20T%C3%AAn%20S%E1%BB%91%207.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/02. Bài Không Tên Số 7.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F03.%20M%E1%BB%99t%20Mai%20Em%20%C4%90i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/03. Một Mai Em Đi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F04.%20M%E1%BB%99t%20Thu%E1%BB%9F%20Y%C3%AAu%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/04. Một Thuở Yêu Người.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F05.%20M%C6%B0a%20Tr%C3%AAn%20Bi%E1%BB%83n%20V%E1%BA%AFng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/05. Mưa Trên Biển Vắng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F06.%20C%C3%B2n%20M%C3%A3i%20Y%C3%AAu%20EM.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/06. Còn Mãi Yêu EM.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F07.%20Ni%E1%BB%87m%20Kh%C3%BAc%20Cu%E1%BB%91i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/07. Niệm Khúc Cuối.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20T%C3%ACnh%20Tr%E1%BA%A7m%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F08.%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20Bu%E1%BB%93n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Tình Trầm [FLAC-24bit-96kHz]/08. Tình Khúc Buồn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F01.Loi%20To%20Tinh%20Mua%20Xuan%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/01.Loi To Tinh Mua Xuan - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F02.Ngay%20Em%20Den%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/02.Ngay Em Den - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F03.Loi%20Cu%20Ta%20Ve%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/03.Loi Cu Ta Ve - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F04.Em%20Va%20Toi%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/04.Em Va Toi - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F05.Ngo%20Vang%20Xon%20Xao%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/05.Ngo Vang Xon Xao - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F06.Tha%20Lam%20Hat%20Mua%20Bay%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/06.Tha Lam Hat Mua Bay - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F07.Chuyen%20Tinh%20Cua%20Bien%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/07.Chuyen Tinh Cua Bien - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F08.Hoa%20Tim%20Ngoai%20San%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/08.Hoa Tim Ngoai San - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2FTr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20-%20Ng%C3%B5%20V%E1%BA%AFng%20X%C3%B4n%20Xao%20%5BFLAC%5D%2F09.Vinh%20Biet%20Mua%20He%20-%20Trong%20Tan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/Trọng Tấn - Ngõ Vắng Xôn Xao [FLAC]/09.Vinh Biet Mua He - Trong Tan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20K%E1%BB%83%20chuy%E1%BB%87n%20trong%20%C4%91%C3%AAm.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/01 - Kể chuyện trong đêm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20B%C6%B0%E1%BB%9Bm%20tr%E1%BA%AFng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/02 - Bướm trắng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20Gi%E1%BB%8Dt%20l%E1%BB%87%20%C4%91%C3%A0i%20trang.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/03 - Giọt lệ đài trang.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20M%C6%B0a%20n%E1%BB%ADa%20%C4%91%C3%AAm%20-%20M%C6%B0a%20%C4%91%C3%AAm%20ngo%E1%BA%A1i%20%C3%B4.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/04 - Liên khúc Mưa nửa đêm - Mưa đêm ngoại ô.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Nh%E1%BB%9B%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/05 - Nhớ người yêu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Ai%20bi%E1%BB%83u%20em%20l%C3%A0m%20thinh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/06 - Ai biểu em làm thinh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20Th%C3%B4i%20-%20%E1%BA%A2o%20%E1%BA%A3nh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/07 - Liên khúc Thôi - Ảo ảnh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20Kh%C3%B4ng%20bao%20gi%E1%BB%9D%20qu%C3%AAn%20anh%20-%20M%C3%B9a%20%C4%91%C3%B4ng%20c%E1%BB%A7a%20anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/08 - Liên khúc Không bao giờ quên anh - Mùa đông của anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F13%20-%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20S%E1%BA%A7u%20l%E1%BA%BB%20b%C3%B3ng%20-%20%C4%90%E1%BB%95i%20b%C3%B3ng%20-%20L%E1%BA%BB%20b%C3%B3ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/13 - Liên khúc Sầu lẻ bóng - Đổi bóng - Lẻ bóng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20K%E1%BB%83%20Chuy%E1%BB%87n%20Trong%20%C4%90%C3%AAm%20(The%20Best%20of%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9)%20%5BFLAC%5D%2F14%20-%20Li%C3%AAn%20kh%C3%BAc%20T%C3%A0u%20%C4%91%C3%AAm%20n%C4%83m%20c%C5%A9%20-%20%C4%90%C3%B2%20chi%E1%BB%81u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Kể Chuyện Trong Đêm (The Best of Tuấn Vũ) [FLAC]/14 - Liên khúc Tàu đêm năm cũ - Đò chiều.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20%C4%90%C3%AAm%20Bu%E1%BB%93n%20T%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%BB.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/01 - Đêm Buồn Tỉnh Lẻ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/02 - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20Cho%20V%E1%BB%ABa%20L%C3%B2ng%20Em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/03 - Cho Vừa Lòng Em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Ti%E1%BA%BFng%20Ca%20%C4%90%C3%B3%20V%E1%BB%81%20%C4%90%C3%A2u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/04 - Tiếng Ca Đó Về Đâu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Chuy%E1%BB%87n%20T%C3%ACnh%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%90an%20%C3%81o.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/05 - Chuyện Tình Người Đan Áo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Con%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0a%20Em%20%C4%90i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/06 - Con Đường Xưa Em Đi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20L%E1%BB%A1%20Mai%20Anh%20Ch%E1%BA%BFt.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/07 - Lỡ Mai Anh Chết.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Trong%20T%E1%BA%A7m%20M%E1%BA%AFt%20%C4%90%E1%BB%9Di.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/08 - Trong Tầm Mắt Đời.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20C%C3%B4%20H%C3%A0ng%20X%C3%B3m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/09 - Cô Hàng Xóm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20G%E1%BA%B7p%20Nhau%20L%C3%A0m%20Ng%C6%A1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/10 - Gặp Nhau Làm Ngơ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F11%20-%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20Bu%E1%BB%93n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/11 - Tình Khúc Buồn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tuan%20Vu/Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FTuan%20Vu%20-%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20Nh%E1%BB%AFng%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%BAc%20B%E1%BA%A5t%20H%E1%BB%A7%20%5BFLAC%5D%2F12%20-%20L%C3%ADnh%20Ngh%C4%A9%20G%C3%AC.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Tuan Vu - Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Bất Hủ [FLAC]/12 - Lính Nghĩ Gì.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phi%20Khanh/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20T%C3%ACnh%20Ngh%C4%A9a%20%C4%90%C3%B4i%20Ta%20Ch%E1%BB%89%20Th%E1%BA%BF%20Th%C3%B4i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/01 - Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thai%20Chau/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BA%B9p%20Nh%C6%B0%20M%C6%A1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/02 - Tình Đẹp Như Mơ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Dalena/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20Ni%E1%BB%81m%20Tin.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/03 - Niềm Tin.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Khoa/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n%20Kh%C3%B4ng%20C%C3%B2n%20N%E1%BB%AFa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/04 - Mùa Xuân Không Còn Nữa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bach%20Yen/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Cho%20Em%20Qu%C3%AAn%20Tu%E1%BB%95i%20Ng%E1%BB%8Dc.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/05 - Cho Em Quên Tuổi Ngọc.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Elvis%20Phuong/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20X%C3%B3t%20Xa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/06 - Xót Xa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoa%20Mi/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Em%20%C4%90i%20R%E1%BB%93i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/07 - Em Đi Rồi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Don%20Ho/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20M%C3%B9a%20Thu%20Y%C3%AAu%20%C4%90%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/08 - Mùa Thu Yêu Đương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Huong%20Lan/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20T%C3%ACnh%20B%C6%A1%20V%C6%A1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/09 - Tình Bơ Vơ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=My%20Lan/40%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2FVarious%20Artists%20-%2040%20N%C4%83m%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c%20Lam%20Phuong%201%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%90au.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phuong 1 [FLAC]/10 - Tình Đau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90en/dongvui%20harmony/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2F%C4%90en%20-%20dongvui%20harmony%20%5BFLAC%5D%2F01.%20Anh%20%C4%90%E1%BA%BFch%20C%E1%BA%A7n%20G%C3%AC%20Nhi%E1%BB%81u%20Ngo%C3%A0i%20Em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Đen - dongvui harmony [FLAC]/01. Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90en/dongvui%20harmony/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2F%C4%90en%20-%20dongvui%20harmony%20%5BFLAC%5D%2F02.%20Ai%20mu%E1%BB%91n%20nghe%20kh%C3%B4ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Đen - dongvui harmony [FLAC]/02. Ai muốn nghe không.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90en/dongvui%20harmony/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2F%C4%90en%20-%20dongvui%20harmony%20%5BFLAC%5D%2F03.%20Tr%E1%BB%91n%20T%C3%ACm.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Đen - dongvui harmony [FLAC]/03. Trốn Tìm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90en/dongvui%20harmony/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2F%C4%90en%20-%20dongvui%20harmony%20%5BFLAC%5D%2F04.%20M%C6%B0a%20Tr%C3%AAn%20Nh%E1%BB%AFng%20M%C3%A1i%20T%C3%B4n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Đen - dongvui harmony [FLAC]/04. Mưa Trên Những Mái Tôn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90en/dongvui%20harmony/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2F%C4%90en%20-%20dongvui%20harmony%20%5BFLAC%5D%2F05.%20m%E1%BB%99t%20tri%E1%BB%87u%20like.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Đen - dongvui harmony [FLAC]/05. một triệu like.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90en/dongvui%20harmony/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2F%C4%90en%20-%20dongvui%20harmony%20%5BFLAC%5D%2F06.%20M%C6%A1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Đen - dongvui harmony [FLAC]/06. Mơ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90en/dongvui%20harmony/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2F%C4%90en%20-%20dongvui%20harmony%20%5BFLAC%5D%2F07.%20B%C3%A0i%20N%C3%A0y%20Chill%20Ph%E1%BA%BFt.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Đen - dongvui harmony [FLAC]/07. Bài Này Chill Phết.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C4%90en/dongvui%20harmony/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FDownload%2F%C4%90en%20-%20dongvui%20harmony%20%5BFLAC%5D%2F08.%20Mang%20Ti%E1%BB%81n%20V%E1%BB%81%20Cho%20M%E1%BA%B9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Download/Đen - dongvui harmony [FLAC]/08. Mang Tiền Về Cho Mẹ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Quan%20Ho%20Chor%20Berlin/Heimatlieder%20aus%20Deutschland%20-%20Der%20Sound%20der%20Migration/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F01%20-%20Ba%20quan%20moi%20trau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/01 - Ba quan moi trau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/T%C3%ACnh%20ta%20c%C3%B2n%20m%C3%A3i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F02%20-%20Nghe%20c%C3%A2u%20quan%20h%C3%B2%20tr%C3%AAn%20cao%20nguy%C3%AAn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/02 - Nghe câu quan hò trên cao nguyên.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=H%E1%BB%93ng%20Luy%E1%BA%BFn%2C%20V%C3%A2n%20Dung/Em%20l%C3%A0%20con%20g%C3%A1i%20B%E1%BA%AFc%20Ninh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F03%20-%20Em%20l%C3%A0%20con%20g%C3%A1i%20B%E1%BA%AFc%20Ninh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/03 - Em là con gái Bắc Ninh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20%C4%90%E1%BB%A9c/G%E1%BB%ADi%20V%E1%BB%81%20Quan%20H%E1%BB%8D/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F04%20-%20G%E1%BB%ADi%20V%E1%BB%81%20Quan%20H%E1%BB%8D.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/04 - Gửi Về Quan Họ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=NSND%20Th%C3%BAy%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng/V%C3%A0o%20Ch%C3%B9a%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F05%20-%20V%C3%A0o%20Ch%C3%B9a%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/05 - Vào Chùa (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Hi%E1%BB%81n/Nghe%20Em%20H%C3%A1t%20C%C3%B2n%20Duy%C3%AAn/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F06%20-%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C6%A0i%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%E1%BB%9E%20%C4%90%E1%BB%ABng%20V%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/06 - Người Ơi Người Ở Đừng Về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20nam%20n%E1%BB%AF/Duy%C3%AAn%20quan%20h%E1%BB%8D/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F07%20-%20R%E1%BA%BD%20ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20chia%20loan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/07 - Rẽ phượng chia loan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%C3%BAy/Kh%C3%A1ch%20%C4%90%E1%BA%BFn%20Ch%C6%A1i%20Nh%C3%A0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F08%20-%20Kh%C3%A1ch%20%C4%90%E1%BA%BFn%20Ch%C6%A1i%20Nh%C3%A0(2).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/08 - Khách Đến Chơi Nhà(2).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%20Hi%E1%BB%81n/C%C3%B4%20H%C3%A0ng%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F09%20-%20Nghe%20Em%20H%C3%A1t%20C%C3%B2n%20Duy%C3%AAn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/09 - Nghe Em Hát Còn Duyên.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phong%20Lan/Music%20From%20Vietnam%2C%20Vol.%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F10%20-%20Xe%20chi%20luon%20kim.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/10 - Xe chi luon kim.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Lam%20Bao%20Phi/%C4%90%C3%AAm%20T%C3%B3c%20R%E1%BB%91i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F11%20-%20L%C3%BD%20C%C3%A2y%20%C4%90a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/11 - Lý Cây Đa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83%20nam%20n%E1%BB%AF/Em%20l%C3%A0%20con%20g%C3%A1i%20B%E1%BA%AFc%20Ninh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F12%20-%20Bu%C3%B4n%20b%E1%BA%A5c%20bu%C3%B4n%20d%E1%BA%A7u(2).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/12 - Buôn bấc buôn dầu(2).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Quang%20L%C3%BD/C%C3%A2y%20Tr%C3%BAc%20Xinh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F13%20-%20C%C3%A2y%20Tr%C3%BAc%20Xinh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/13 - Cây Trúc Xinh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Quang%20Linh%2C%20H%C3%A0%20Ph%C6%B0%C6%A1ng/Hoa%20Cau%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20Tr%E1%BA%A7u/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F14%20-%20Gi%C3%B3%20%C4%90%C3%A1nh%20%C4%90%C3%B2%20%C4%90%C6%B0a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/14 - Gió Đánh Đò Đưa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A1n%20t%C3%ACnh%20%C6%A1i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F15%20-%20Ai%20xu%C3%B4i%20v%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/15 - Ai xuôi về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Qu%C3%BD%20Tr%C3%A1ng/C%C3%B2n%20duy%C3%AAn/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F16%20-%20C%C3%A2y%20Ki%C3%AAu%20b%E1%BB%95ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/16 - Cây Kiêu bổng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20Nhung%2C%20H%E1%BB%93ng%20Ng%C3%A1t%2C%20H%E1%BB%93ng%20Li%C3%AAn/Tr%C3%BAc%20Mai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F17%20-%20Nguy%E1%BB%87t%20G%C3%A1c%20M%C3%A1i%20%C4%90%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/17 - Nguyệt Gác Mái Đình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=%C3%81i%20Xu%C3%A2n/Ng%E1%BB%93i%20T%E1%BB%B1a%20M%E1%BA%A1n%20Thuy%E1%BB%81n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F18%20-%20Ng%E1%BB%93i%20T%E1%BB%B1a%20M%E1%BA%A1n%20Thuy%E1%BB%81n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/18 - Ngồi Tựa Mạn Thuyền.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Quang%20Linh/T%C3%A1t%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BA%A7u%20%C4%90%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F19%20-%20Qua%20C%E1%BA%A7u%20Gi%C3%B3%20Bay.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/19 - Qua Cầu Gió Bay.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nh%E1%BA%A1c%20Vi%E1%BB%87t%20Tuy%E1%BB%83n%20T%E1%BA%ADp/Tuy%E1%BB%83n%20T%E1%BA%ADp%20C%C3%A1c%20B%C3%A0i%20H%C3%A1t%20Hay%20Nh%E1%BA%A5t%20C%E1%BB%A7a%20Anh%20Th%C6%A1/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F20%20-%20L%C3%A0ng%20Quan%20H%E1%BB%8D%20Qu%C3%AA%20T%C3%B4i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/20 - Làng Quan Họ Quê Tôi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Th%C6%A1/G%E1%BB%ADi%20Em%20%E1%BB%9E%20Cu%E1%BB%91i%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F21%20-%20B%C3%A8o%20D%E1%BA%A1t%20M%C3%A2y%20Tr%C3%B4i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/21 - Bèo Dạt Mây Trôi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Nh%C3%A0n%2C%20Th%C3%BAy%20H%C6%B0%C6%A1ng%2C%20Quang%20Vinh%2C%20Trung%20Ki%C3%AAn/T%C3%ACm%20B%E1%BA%A1n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F22%20-%20Chia%20r%E1%BA%BD%20%C4%91%C3%B4i%20n%C6%A1i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/22 - Chia rẽ đôi nơi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Chi%20Tam%20%26%20Huong%20Lan/Tieng%20Hat%20Huong%20Lan%2097/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F23%20-%20Lien%20Khuc%20Ly%20Cay%20Da%20Ly%20Cay%20Bong.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/23 - Lien Khuc Ly Cay Da Ly Cay Bong.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Nh%C3%A0n/L%C3%B2ng%20V%E1%BA%ABn%20%C4%90%E1%BB%A3i%20Ch%E1%BB%9D/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F24%20-%20Gi%E1%BB%AFa%20T%E1%BB%91i%20H%C3%B4m%20R%E1%BA%B1m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/24 - Giữa Tối Hôm Rằm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ngo%20Hong%20Quang%2C%20Vasilis%20Stefanopoulos%2C%20Sarah%20Lauret%2C%20Rosa%20Welker%2C%20Belemir%20Baran%2C%20Bruno%20Van%20Esseveld/Nam%20Nhi/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F25%20-%20Nam%20Nhi%20(feat.%20Vasilis%20Stefanopoulos%2C%20Sarah%20Lauret%2C%20Rosa%20Welker%2C%20Belemir%20Baran%20%26%20Bruno%20Van%20Esseveld).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/25 - Nam Nhi (feat. Vasilis Stefanopoulos, Sarah Lauret, Rosa Welker, Belemir Baran & Bruno Van Esseveld).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20C%E1%BA%A3i/Ch%C3%ADn%20nh%E1%BB%9B%20m%C6%B0%E1%BB%9Di%20th%C6%B0%C6%A1ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F26%20-%20Con%20Nh%E1%BB%87n%20Gi%C4%83ng%20M%C3%B9ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/26 - Con Nhện Giăng Mùng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ki%E1%BB%81u%20H%C6%B0ng/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20Ki%E1%BB%81u%20H%C6%B0ng/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F27%20-%20Nh%E1%BA%A5t%20Qu%E1%BA%BF%20Nh%E1%BB%8B%20Lan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/27 - Nhất Quế Nhị Lan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Quan%20Ho%20Chor%20Berlin/Heimatlieder%20aus%20Deutschland%20-%20Der%20Sound%20der%20Migration/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F28%20-%20Con%20Duyen.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/28 - Con Duyen.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ngh%E1%BB%87%20s%E1%BB%B9%20quan%20h%E1%BB%8D/Giai%20%C4%91i%E1%BB%87u%20quan%20h%E1%BB%8D/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F29%20-%20V%C3%A0o%20ch%C3%B9a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/29 - Vào chùa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=NS%20L%E1%BB%87%20Thanh/G%E1%BB%8Di%20%C4%91%C3%B2/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F30%20-%20C%C3%B2n%20duy%C3%AAn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/30 - Còn duyên.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%C3%BD%20C%E1%BA%A3i%2C%20T%E1%BB%91p%20n%E1%BB%AF/Duy%C3%AAn%20quan%20h%E1%BB%8D/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F31%20-%20Tay%20ti%C3%AAn%20chu%E1%BB%91c%20ch%C3%A9n%20r%C6%B0%E1%BB%A3u%20%C4%91%C3%A0o.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/31 - Tay tiên chuốc chén rượu đào.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hai%20Lam%2C%20Ba%20Trong%2C%20Hai%20Cai%2C%20Tuvan%2C%20Phuong%20Dua%2C%20Nguyen%20Ngoc%20Trac%2C%20C%C3%B4ng%20Huynh%2C%20Van%20Tich%2C%20Manh%20Thang%2C%20Huynh%20Bat%2C%20Son%20Ma/Viet%20Nam%3A%20Ca%20Tru%20%26%20Quan%20Ho%20-%20Traditional%20Music/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F32%20-%20Ke%20Bac%20Nguoi%20Nam%20(Some%20Are%20in%20the%20North%2C%20Some%20in%20the%20South).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/32 - Ke Bac Nguoi Nam (Some Are in the North, Some in the South).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh/Y%C3%AAu%20nhau%20ng%E1%BA%A3%20n%C3%B3n%20ra%20ng%E1%BB%93i/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F33%20-%20Bu%C3%B4n%20b%E1%BA%A5c%20bu%C3%B4n%20d%E1%BA%A7u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/33 - Buôn bấc buôn dầu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thu%C3%BD%20C%E1%BA%A3i%2C%20Ba%20Tr%E1%BB%8Dng/Kh%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ch%C6%A1i%20nh%C3%A0/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F34%20-%20Kh%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ch%C6%A1i%20nh%C3%A0.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/34 - Khách đến chơi nhà.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=NSND%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Huy%E1%BB%81n/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Huy%E1%BB%81n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F35%20-%20Hoa%20Th%C6%A1m%20B%C6%B0%E1%BB%9Bm%20L%C6%B0%E1%BB%A3n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/35 - Hoa Thơm Bướm Lượn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hat%20Quan%20ho%20singers/Music%20From%20Vietnam%2C%20Vol.%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F36%20-%20Gia%20ban%20(Parting%20with%20friends).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/36 - Gia ban (Parting with friends).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tap%20Tam%20V%C3%B4ng/Vietnam%3A%20Rondes%2C%20Comptines%20Et%20Berceuses/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F37%20-%20L%C3%BD%20C%C3%A2y%20Da.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/37 - Lý Cây Da.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=T%E1%BB%91p%20n%E1%BB%AF/Duy%C3%AAn%20quan%20h%E1%BB%8D/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2FD%C3%A2n%20Ca%20Quan%20Ho%CC%A3%20B%C4%83%CC%81c%20Ninh%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F38%20-%20Con%20%E1%BA%BFch.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh [FLAC-24bit-48kHz]/38 - Con ếch.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F01%20%C4%90%C3%AAm%20T%C3%A2m%20S%E1%BB%B1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/01 Đêm Tâm Sự.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F02%20Xa%20V%E1%BA%AFng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/02 Xa Vắng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F03%20Tr%C3%AAn%20B%E1%BB%91n%20V%C3%B9ng%20Chi%E1%BA%BFn%20Thu%E1%BA%ADt.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/03 Trên Bốn Vùng Chiến Thuật.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F04%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Cu%E1%BB%91n%20Hoa%20Tr%C3%B4i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/04 Nước Cuốn Hoa Trôi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F05%20Ng%C3%A0y%20Mai%20T%C3%B4i%20V%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/05 Ngày Mai Tôi Về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F06%20Sau%20Ng%C3%A0y%20H%C3%A0nh%20Qu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/06 Sau Ngày Hành Quân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F07%20L%E1%BB%9Di%20T%C3%ACnh%20Vi%E1%BA%BFt%20V%E1%BB%99i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/07 Lời Tình Viết Vội.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F08%20Hoa%20T%C3%ADm%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20X%C6%B0a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/08 Hoa Tím Người Xưa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F09%20L%E1%BB%9Di%20Tr%E1%BA%A7n%20T%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/09 Lời Trần Tình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F10%20M%C3%A8o%20Hoang.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/10 Mèo Hoang.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F11%20M%E1%BB%99t%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%90i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/11 Một Người Đi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F12%20Ng%E1%BB%8F%20%C3%9D.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/12 Ngỏ Ý.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F13%20Tr%E1%BA%A3%20L%E1%BA%A1i%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20T%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/13 Trả Lại Người Tình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F14%20T%C3%B4i%20Ch%C6%B0a%20C%C3%B3%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/14 Tôi Chưa Có Mùa Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F15%20H%E1%BB%8Fi%20Anh%20H%E1%BB%8Fi%20Em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/15 Hỏi Anh Hỏi Em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F16%20Hai%20V%C3%AC%20Sao%20L%E1%BA%A1c.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/16 Hai Vì Sao Lạc.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F17%20Chuy%E1%BB%87n%20Gi%C3%A0n%20Thi%C3%AAn%20L%C3%BD.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/17 Chuyện Giàn Thiên Lý.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F18%20Chuy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%9Di%20T%C3%B4i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/18 Chuyện Đời Tôi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F19%20Chuy%E1%BB%87n%20Ba%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/19 Chuyện Ba Người.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khanh%20Linh/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F20%2024%20Gi%E1%BB%9D%20Ph%C3%A9p.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/20 24 Giờ Phép.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F21%20Xu%C3%A2n%20%C4%90%E1%BA%B9p%20L%C3%A0m%20Sao.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/21 Xuân Đẹp Làm Sao.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F22%20Tr%C3%AAn%20B%E1%BB%91n%20V%C3%B9ng%20Chi%E1%BA%BFn%20Thu%E1%BA%ADt.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/22 Trên Bốn Vùng Chiến Thuật.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F23%20Th%E1%BB%8B%20Tr%E1%BA%A5n%20V%E1%BB%81%20%C4%90%C3%AAm.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/23 Thị Trấn Về Đêm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F24%20T%C3%A0u%20%C4%90%C3%AAm%20N%C4%83m%20C%C5%A9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/24 Tàu Đêm Năm Cũ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F25%20T%C3%A0u%20%C4%90%C3%AAm%20N%C4%83m%20C%C5%A9%202.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/25 Tàu Đêm Năm Cũ 2.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F26%20T%C3%A1m%20%C4%90i%E1%BB%87p%20Kh%C3%BAc.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/26 Tám Điệp Khúc.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F27%20S%E1%BA%A7u%20L%E1%BA%BB%20B%C3%B3ng%202.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/27 Sầu Lẻ Bóng 2.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F28%20N%E1%BB%ADa%20%C4%90%C3%AAm%20Ngo%C3%A0i%20Ph%E1%BB%91.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/28 Nửa Đêm Ngoài Phố.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F29%20N%E1%BB%97i%20L%C3%B2ng%20C%C3%B4%20G%C3%A1nh%20G%E1%BA%A1o.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/29 Nỗi Lòng Cô Gánh Gạo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F30%20Ng%C3%A0y%20Bu%E1%BB%93n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/30 Ngày Buồn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F31%20Ng%E1%BA%A1i%20Ng%C3%B9ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/31 Ngại Ngùng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F32%20L%C3%ADnh%20Xa%20Nh%C3%A0.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/32 Lính Xa Nhà.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F33%20K%E1%BA%BB%20%E1%BB%9E%20Mi%E1%BB%81n%20Xa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/33 Kẻ Ở Miền Xa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F34%20G%E1%BB%A5c%20Ng%C3%A3%20V%C3%AC%20Y%C3%AAu.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/34 Gục Ngã Vì Yêu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F35%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20Bu%E1%BB%93n%20%C4%90%C3%AAm%20M%C6%B0a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/35 Đoạn Buồn Đêm Mưa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F36%20B%C3%A0%20N%C4%83m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/36 Bà Năm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F37%20%C3%81o%20C%C6%B0%E1%BB%9Bi%20Kh%C3%B4ng%20N%C3%A0ng%20D%C3%A2u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/37 Áo Cưới Không Nàng Dâu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Trang%20H%E1%BA%A1/Gi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2FGi%E1%BB%8Dng%20Ca%20%C4%90%E1%BB%83%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Vol.3%2F38%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20T%C3%A1i%20B%C3%BAt.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Giọng Ca Để Đời Vol.3/Giọng Ca Để Đời Vol.3/38 Đoạn Tái Bút.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Golden%20Nightingale%20Orchestra%2C%20The/Golden%20Hawaiian%20Melodies/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGolden%20Hawaiian%20Melodies%20%5BWAV%5D%2FGolden%20Hawaiian%20Melodies%20%5BWAV%5D%2FAwapuli-Golden%20Nightingale%20Orchestra%2C%20The.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Golden Hawaiian Melodies [WAV]/Golden Hawaiian Melodies [WAV]/Awapuli-Golden Nightingale Orchestra, The.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Golden%20Nightingale%20Orchestra%2C%20The/Golden%20Hawaiian%20Melodies/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGolden%20Hawaiian%20Melodies%20%5BWAV%5D%2FGolden%20Hawaiian%20Melodies%20%5BWAV%5D%2FDjauh%20Dari-Golden%20Nightingale%20Orchestra%2C%20The.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Golden Hawaiian Melodies [WAV]/Golden Hawaiian Melodies [WAV]/Djauh Dari-Golden Nightingale Orchestra, The.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Golden%20Nightingale%20Orchestra%2C%20The/Golden%20Hawaiian%20Melodies/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGolden%20Hawaiian%20Melodies%20%5BWAV%5D%2FGolden%20Hawaiian%20Melodies%20%5BWAV%5D%2FKaili%20Aloha-Golden%20Nightingale%20Orchestra%2C%20The.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Golden Hawaiian Melodies [WAV]/Golden Hawaiian Melodies [WAV]/Kaili Aloha-Golden Nightingale Orchestra, The.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20L%C2%B4Abeille.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/01 - L´Abeille.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20La%20Foret%20Vierge.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/02 - La Foret Vierge.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20La%20Girafe%20Mambo.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/03 - La Girafe Mambo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Liberte.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/04 - Liberte.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Le%20Serpent.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/05 - Le Serpent.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Chanson.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/06 - Chanson.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Afrique%20Tango.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/07 - Afrique Tango.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Delivrance%20(Bonus%20Track).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/08 - Delivrance (Bonus Track).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20Emphase%20(Bonus%20Track).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/09 - Emphase (Bonus Track).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20Abstrus%20(Bonus%20Track).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/10 - Abstrus (Bonus Track).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Guem%20Et%20Zaka/Best%20of%20Percussion/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20Of%20Percussion%20%5BFlac%5D%2FGuem%20Et%20Zaka%20-%20Best%20of%20Percussion%20%5BFLAC%5D%2F11%20-%20Race%20(Bonus%20Track).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Guem Et Zaka - Best Of Percussion [Flac]/Guem Et Zaka - Best of Percussion [FLAC]/11 - Race (Bonus Track).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/G%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC%5D%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F01%20-%20Gi%C3%B3%20%C4%90%C6%B0a%20C%C3%A2y%20C%E1%BA%A3i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC]/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC-24bit-48kHz]/01 - Gió Đưa Cây Cải.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/G%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC%5D%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F02%20-%20Tr%C4%83ng%20Thanh%20Gi%C3%B3%20M%C3%A1t.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC]/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC-24bit-48kHz]/02 - Trăng Thanh Gió Mát.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%2C%20Ng%E1%BB%8Dc%20Kim/G%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC%5D%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F03%20-%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20Nh%E1%BB%9B.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC]/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC-24bit-48kHz]/03 - Mười Nhớ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/G%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC%5D%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F04%20-%20C%C3%B2n%20Duy%C3%AAn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC]/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC-24bit-48kHz]/04 - Còn Duyên.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%2C%20Qu%C3%BD%20Th%C4%83ng/G%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC%5D%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F05%20-%20%C4%90%E1%BB%83%20Nh%E1%BB%87n%20Gi%C4%83ng%20M%C3%B9ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC]/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC-24bit-48kHz]/05 - Để Nhện Giăng Mùng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%2C%20Qu%C3%BD%20Th%C4%83ng/G%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC%5D%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F06%20-%20Nam%20Nhi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC]/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC-24bit-48kHz]/06 - Nam Nhi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/G%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC%5D%2FG%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2%20(D%C3%A2n%20Ca%20Quan%20H%E1%BB%8D%20B%E1%BA%AFc%20Ninh)%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F07%20-%20G%E1%BB%8Di%20%C4%90%C3%B2.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC]/Gọi Đò (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh) [FLAC-24bit-48kHz]/07 - Gọi Đò.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20Qu%C3%AA%20h%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/01 - Quê hương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Gi%E1%BB%8Dt%20m%C6%B0a%20thu.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/02 - Giọt mưa thu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20Su%E1%BB%91i%20m%C6%A1.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/03 - Suối mơ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20%C4%90%C3%AAm%20%C4%91%C3%B4ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/04 - Đêm đông.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Chinh%20ph%E1%BB%A5%20ca.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/05 - Chinh phụ ca.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Anh%20%C4%91%E1%BA%BFn%20th%C4%83m%20em%20m%E1%BB%99t%20chi%E1%BB%81u%20m%C6%B0a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/06 - Anh đến thăm em một chiều mưa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20T%C3%A0%20%C3%A1o%20xanh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/07 - Tà áo xanh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20G%E1%BB%ADi%20gi%C3%B3%20cho%20m%C3%A2y%20ng%C3%A0n%20bay.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/08 - Gửi gió cho mây ngàn bay.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20N%E1%BB%A5%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%20s%C6%A1n%20c%C6%B0%E1%BB%9Bc.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/09 - Nụ cười sơn cước.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ha%20Thanh/Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2FHa%20Thanh%20-%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20Ca%20(Vol.%205)%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20B%E1%BA%BFn%20xu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/Ha Thanh - Chinh Phụ Ca (Vol. 5) [FLAC]/10 - Bến xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=David%20Gray/White%20Ladder/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20Sail%20Away%20(David%20Gray).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/01 - Sail Away (David Gray).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Eddie%20Vedder/Music%20For%20The%20Motion%20Picture%20Into%20The%20Wild/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20Society%20(Eddie%20Vedder).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/02 - Society (Eddie Vedder).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hellsongs/Lounge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20Run%20to%20the%20hills%20(Hellsongs).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/03 - Run to the hills (Hellsongs).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Oh%2C%20Harry/Arena%20Rock/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Now%20That%20We%20Found%20Love%20(Oh%2C%20Harry).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/04 - Now That We Found Love (Oh, Harry).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Regina%20Spektor/Far/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20Eet%20(Regina%20Spektor).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/05 - Eet (Regina Spektor).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anna%20Ternheim/Somebody%20Outside/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20I'll%20Follow%20You%20Tonight%20(Anna%20Ternheim).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/06 - I'll Follow You Tonight (Anna Ternheim).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ane%20Brun/Changing%20Of%20The%20Seasons/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20True%20Colors%20(Bonus%20Track)%20(Ane%20Brun).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/07 - True Colors (Bonus Track) (Ane Brun).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Katie%20Melua/The%20Katie%20Melua%20Collection/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20Piece%20By%20Piece%20(Katie%20Melua).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/08 - Piece By Piece (Katie Melua).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=ZZ%20Top/Fandango!%20(Expanded%202006%20Remaster)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20Blue%20Jean%20Blues%20-%202005%20Remaster%20(ZZ%20Top).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/09 - Blue Jean Blues - 2005 Remaster (ZZ Top).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Carolina%20Wallin%20P%C3%A9rez/P%C3%A4rlor%20och%20Svin/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F10%20-%20P%C3%A4rlor%20(Carolina%20Wallin%20P%C3%A9rez).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/10 - Pärlor (Carolina Wallin Pérez).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Dire%20Straits/The%20Best%20of%20Dire%20Straits%20%26%20Mark%20Knopfler%20-%20Private%20Investigations%20(Limited%20Edition)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F11%20-%20Sultans%20Of%20Swing%20(Dire%20Straits).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/11 - Sultans Of Swing (Dire Straits).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Jack%20Johnson/Instant%20Karma%3A%20The%20Amnesty%20International%20Campaign%20To%20Save%20Darfur%20(Standard%20Version)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F12%20-%20Imagine%20(Jack%20Johnson).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/12 - Imagine (Jack Johnson).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Robbie%20Robertson/Contact%20From%20The%20Underworld%20Of%20Redboy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F13%20-%20Unbound%20(Robbie%20Robertson).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/13 - Unbound (Robbie Robertson).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Regina%20Spektor/Far/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F14%20-%20Laughing%20With%20(Regina%20Spektor).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/14 - Laughing With (Regina Spektor).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nils%20Lofgren/Acoustic%20Live/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F15%20-%20Man%20In%20The%20Moon%20(Nils%20Lofgren).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/15 - Man In The Moon (Nils Lofgren).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Rhythm%20%26%20Sound%2C%20Willi%20Williams/See%20Mi%20Yah/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F16%20-%20See%20Mi%20Yah%20(with%20Willi%20Williams)%20(Rhythm%20%26%20Sound%2C%20Willi%20Williams).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/16 - See Mi Yah (with Willi Williams) (Rhythm & Sound, Willi Williams).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Jack%20Johnson/In%20Between%20Dreams/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F17%20-%20Better%20Together%20(Jack%20Johnson).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/17 - Better Together (Jack Johnson).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Gabrielle%20Aplin/The%20Power%20of%20Love/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F18%20-%20The%20Power%20of%20Love%20(Gabrielle%20Aplin).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/18 - The Power of Love (Gabrielle Aplin).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Dido/Girl%20Who%20Got%20Away%20(Expanded%20Edition)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F19%20-%20No%20Freedom%20(Dido).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/19 - No Freedom (Dido).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ben%20Howard/Every%20Kingdom%20(Deluxe%20Version)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F20%20-%20Black%20Flies%20(Ben%20Howard).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/20 - Black Flies (Ben Howard).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Christina%20Perri/Jar%20Of%20Hearts/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F21%20-%20Jar%20Of%20Hearts%20(Christina%20Perri).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/21 - Jar Of Hearts (Christina Perri).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bill%20Withers/The%20Best%20Of%20Bill%20Withers%3A%20Lean%20On%20Me/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F22%20-%20Ain't%20No%20Sunshine%20(Bill%20Withers).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/22 - Ain't No Sunshine (Bill Withers).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ben%20Howard/Every%20Kingdom%20(Deluxe%20Version)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F23%20-%20Gracious%20(Ben%20Howard).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/23 - Gracious (Ben Howard).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Damien%20Rice/9/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F24%20-%209%20Crimes%20(Damien%20Rice).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/24 - 9 Crimes (Damien Rice).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Club%20For%20Five/You're%20The%20Voice/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F25%20-%20Brothers%20in%20Arms%20(Club%20For%20Five).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/25 - Brothers in Arms (Club For Five).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Joss%20Stone/The%20Soul%20Sessions/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F26%20-%20I%20Had%20A%20Dream%20(Joss%20Stone).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/26 - I Had A Dream (Joss Stone).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Sade/Lovers%20Rock/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F27%20-%20Slave%20Song%20(Sade).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/27 - Slave Song (Sade).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Katie%20Melua/The%20Katie%20Melua%20Collection/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F28%20-%20If%20You%20Were%20a%20Sailboat%20(Katie%20Melua).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/28 - If You Were a Sailboat (Katie Melua).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Bruce%20Springsteen/The%20Essential%20Bruce%20Springsteen/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F29%20-%20Streets%20of%20Philadelphia%20(Bruce%20Springsteen).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/29 - Streets of Philadelphia (Bruce Springsteen).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Mike%20Oldfield/The%20Songs%20of%20Distant%20Earth/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F30%20-%20Oceania%20(Mike%20Oldfield).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/30 - Oceania (Mike Oldfield).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Louise%20Hoffsten/K%C3%A4ra%20du/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F31%20-%20N%C3%A4ckens%20polska%20(Louise%20Hoffsten).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/31 - Näckens polska (Louise Hoffsten).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Leonard%20Cohen/The%20Essential%20Leonard%20Cohen/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F32%20-%20In%20My%20Secret%20Life%20(Leonard%20Cohen).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/32 - In My Secret Life (Leonard Cohen).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Melody%20Gardot/My%20One%20And%20Only%20Thrill/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%201)%20%7BFLAC%7D%2F33%20-%20If%20The%20Stars%20Were%20Mine%20(Melody%20Gardot).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 1) {FLAC}/33 - If The Stars Were Mine (Melody Gardot).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ben%20Howard/I%20Forget%20Where%20We%20Were/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20She%20Treats%20Me%20Well%20(Ben%20Howard).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/01 - She Treats Me Well (Ben Howard).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Mahruna/Human%20Element/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20Meltdown%20(Mahruna).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/02 - Meltdown (Mahruna).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Club%20For%20Five%2C%20Johanna%20Kurkela/Uneni%20kaunein%20-%20parhaat%202005%20-%202011/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20Nothing%20Else%20Matters%20(feat.%20Johanna%20Kurkela)%20(Club%20For%20Five%2C%20Johanna%20Kurkela).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/03 - Nothing Else Matters (feat. Johanna Kurkela) (Club For Five, Johanna Kurkela).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Megan%20Davies%2C%20Keelan%20Donovan/Summertime%20Sadness%20(Acoustic%20Cover)%20feat.%20Keelan%20Donovan/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Summertime%20Sadness%20(Acoustic%20Cover)%20feat.%20Keelan%20Donovan%20(Megan%20Davies%2C%20Keelan%20Donovan).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/04 - Summertime Sadness (Acoustic Cover) feat. Keelan Donovan (Megan Davies, Keelan Donovan).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Silje%20Nergaard/Chain%20of%20Days/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20The%20Dance%20Floor%20(Silje%20Nergaard).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/05 - The Dance Floor (Silje Nergaard).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tok%20Tok%20Tok/Revolution%2069/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20Blackbird%20-%20the%20Fool%20On%20The%20Hill%20(Tok%20Tok%20Tok).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/06 - Blackbird - the Fool On The Hill (Tok Tok Tok).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Niels-Henning%20%C3%98rsted%20Pedersen%2C%20Maria%20Jo%C3%A3o%2C%20Aki%20Takase/Alice%20(Live)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20What%20A%20Wonderful%20World%20(Niels-Henning%20%C3%98rsted%20Pedersen%2C%20Maria%20Jo%C3%A3o%2C%20Aki%20Takase).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/07 - What A Wonderful World (Niels-Henning Ørsted Pedersen, Maria João, Aki Takase).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Dire%20Straits/Dire%20Straits%20(Remastered)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20Six%20Blade%20Knife%20(Dire%20Straits).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/08 - Six Blade Knife (Dire Straits).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=The%20Fjords/Anaesthesia%20(Radio%20Edit)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20Anaesthesia%20(Radio%20Edit)%20(The%20Fjords).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/09 - Anaesthesia (Radio Edit) (The Fjords).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Jaimi%20Faulkner/Turn%20Me%20Around/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F10%20-%20Shuffling%20in%20My%20Suit%20(Jaimi%20Faulkner).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/10 - Shuffling in My Suit (Jaimi Faulkner).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Eva%20Cassidy/The%20Best%20of%20Eva%20Cassidy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F11%20-%20What%20A%20Wonderful%20World%20(Eva%20Cassidy).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/11 - What A Wonderful World (Eva Cassidy).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Daniel%20Steinberg/In%20My%20World%20EP/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F12%20-%20Gardezia%20(Daniel%20Steinberg).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/12 - Gardezia (Daniel Steinberg).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Max%20Cooper/Tour%20de%20Traum%20VIII%20mixed%20by%20Riley%20Reinhold/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F13%20-%20Autumn%20Haze%20-%20Original%20Mix%20(Max%20Cooper).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/13 - Autumn Haze - Original Mix (Max Cooper).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Zella%20Day/Seven%20Nation%20Army/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F14%20-%20Seven%20Nation%20Army%20(Zella%20Day).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/14 - Seven Nation Army (Zella Day).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hannah%20Peel/Rebox/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F15%20-%20Tainted%20Love%20(Hannah%20Peel).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/15 - Tainted Love (Hannah Peel).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ornette/Crazy%20(Remixes)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F16%20-%20Crazy%20-%20N%C3%B4ze%20Remix%20(Ornette).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/16 - Crazy - Nôze Remix (Ornette).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Andrea%20Schroeder/Where%20the%20Wild%20Oceans%20End/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F17%20-%20Walk%20into%20the%20Silence%20(Andrea%20Schroeder).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/17 - Walk into the Silence (Andrea Schroeder).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Brian%20Culbertson/Dreams/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F18%20-%20In%20The%20City%20(Brian%20Culbertson).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/18 - In The City (Brian Culbertson).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Peter%20White/Acoustic%20Heart%202%3A%20The%20Passion%20and%20Romance%20of%20Acoustic%20Guitar%20Masters/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F19%20-%20Lullaby%20(Peter%20White).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/19 - Lullaby (Peter White).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Peter%20Appleyard%2C%20Diana%20Panton/Sophisticated%20Ladies/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F20%20-%20Smile%20(Peter%20Appleyard%2C%20Diana%20Panton).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/20 - Smile (Peter Appleyard, Diana Panton).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Serge%20Gainsbourg%2C%20Jane%20Birkin/Double%20Best%20Of%20-%20Comme%20Un%20Boomerang/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F21%20-%20Je%20t'aime%20moi%20non%20plus%20(Serge%20Gainsbourg%2C%20Jane%20Birkin).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/21 - Je t'aime moi non plus (Serge Gainsbourg, Jane Birkin).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Carl%20Orff%2C%20Chor%20der%20Deutschen%20Oper%20Berlin%2C%20Orchester%20der%20Deutschen%20Oper%20Berlin%2C%20Eugen%20Jochum/Orff%3A%20Carmina%20Burana/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F22%20-%20Carmina%20Burana%20%20Fortuna%20Imperatrix%20Mundi%20Fortune%20plango%20vulnera%20(Carl%20Orff%2C%20Chor%20der%20Deutschen%20Oper%20Berlin%2C%20Orchester%20der%20Deutschen%20Oper%20Berlin%2C%20Eugen%20Jochum).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/22 - Carmina Burana Fortuna Imperatrix Mundi Fortune plango vulnera (Carl Orff, Chor der Deutschen Oper Berlin, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Carl%20Orff%2C%20Orchester%20der%20Deutschen%20Oper%20Berlin%2C%20Eugen%20Jochum%2C%20Chor%20der%20Deutschen%20Oper%20Berlin/Orff%3A%20Carmina%20Burana/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F23%20-%20Carmina%20Burana%20%20Fortuna%20Imperatrix%20Mundi%201.%20O%20Fortuna%20(Carl%20Orff%2C%20Orchester%20der%20Deutschen%20Oper%20Berlin%2C%20Eugen%20Jochum%2C%20Chor%20der%20Deutschen%20Oper%20Berlin).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/23 - Carmina Burana Fortuna Imperatrix Mundi 1. O Fortuna (Carl Orff, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Chor der Deutschen Oper Berlin).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ane%20Brun/Live%20At%20Stockholm%20Concert%20Hall/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F24%20-%20Big%20In%20Japan%20-%20Live%20(Ane%20Brun).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/24 - Big In Japan - Live (Ane Brun).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Susan%20Wong/Step%20Into%20My%20Dreams/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F25%20-%20California%20Dreaming%20(Susan%20Wong).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/25 - California Dreaming (Susan Wong).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Extrawelt/The%20Inkling/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F26%20-%20In%20Shape%20To%20Escape%20-%20Original%20Mix%20(Extrawelt).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/26 - In Shape To Escape - Original Mix (Extrawelt).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Youn%20Sun%20Nah/Same%20Girl/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F27%20-%20My%20Favorite%20Things%20(Youn%20Sun%20Nah).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/27 - My Favorite Things (Youn Sun Nah).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Kyla%20La%20Grange/Cut%20Your%20Teeth/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F28%20-%20Cut%20Your%20Teeth%20(Kyla%20La%20Grange).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/28 - Cut Your Teeth (Kyla La Grange).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Habib%20Koit%C3%A9%2C%20Eric%20Bibb/Brothers%20in%20Bamako/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F29%20-%20Touma%20Ni%20Kelen%20%20Needed%20Time%20(Habib%20Koit%C3%A9%2C%20Eric%20Bibb).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/29 - Touma Ni Kelen Needed Time (Habib Koité, Eric Bibb).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Glen%20Hansard/Even%20Better%20Than%20The%20Real%20Thing%20Vol.%201/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F30%20-%20Cry%20Me%20a%20River%20(Glen%20Hansard).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/30 - Cry Me a River (Glen Hansard).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Sizzla/Life/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F31%20-%20Marijuana%20(Sizzla).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/31 - Marijuana (Sizzla).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Holly%20Cole/Temptation/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F32%20-%20Train%20Song%20(Holly%20Cole).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/32 - Train Song (Holly Cole).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Filur/Trentem%C3%B8ller%20-%20The%20Digital%20Chronicles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F33%20-%20You%20And%20I%20-%20Trentemoeller%20Remix%20(Filur).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/33 - You And I - Trentemoeller Remix (Filur).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Rickie%20Lee%20Jones/Pop%20Pop/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F34%20-%20Dat%20Dere%20(Rickie%20Lee%20Jones).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/34 - Dat Dere (Rickie Lee Jones).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=DARKSIDE/Psychic/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F35%20-%20Paper%20Trails%20(DARKSIDE).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/35 - Paper Trails (DARKSIDE).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Depeche%20Mode/Delta%20Machine/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F36%20-%20Welcome%20to%20My%20World%20(Depeche%20Mode).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/36 - Welcome to My World (Depeche Mode).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Piano%20Interrupted/Kirmann%20%26%20Hodge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F37%20-%20I%20(Piano%20Interrupted).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/37 - I (Piano Interrupted).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=trentem%C3%B8ller/The%20Last%20Resort/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F38%20-%20Evil%20Dub%20-%20Original%20Mix%20(trentem%C3%B8ller).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/38 - Evil Dub - Original Mix (trentemøller).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=The%20Civil%20Wars/Between%20The%20Bars%20(EP)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F39%20-%20Billie%20Jean%20(The%20Civil%20Wars).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/39 - Billie Jean (The Civil Wars).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Patti%20Cathcart%2C%20William%20Charles%20Andress/Pure%20Tuck%20%26%20Patti/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F40%20-%20Tears%20In%20Heaven%20(Patti%20Cathcart%2C%20William%20Charles%20Andress).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/40 - Tears In Heaven (Patti Cathcart, William Charles Andress).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nnenna%20Freelon/Tales%20Of%20Wonder/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%204)%20%7BFLAC%7D%2F41%20-%20Overjoyed%20(Nnenna%20Freelon).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 4) {FLAC}/41 - Overjoyed (Nnenna Freelon).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anne%20Bisson/Tales%20from%20the%20Treetops/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20Dry%20My%20Tears%20(Anne%20Bisson).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/01 - Dry My Tears (Anne Bisson).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Carmen%20Cuesta-Loeb/One%20Kiss/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20Tell%20Me%20Something%20-%20feat.%20Nelson%20Rangell%20(Carmen%20Cuesta-Loeb).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/02 - Tell Me Something - feat. Nelson Rangell (Carmen Cuesta-Loeb).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Cassandra%20Wilson/Glamoured/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20Fragile%20(Cassandra%20Wilson).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/03 - Fragile (Cassandra Wilson).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anna-Lotta%20Larsson/Jag%20Ser%20Dig%20I%20Smyg/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Stockholms%20skuggor%20(Anna-Lotta%20Larsson).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/04 - Stockholms skuggor (Anna-Lotta Larsson).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Christian%20Kjellvander/Faya/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20Juanita%20(Christian%20Kjellvander).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/05 - Juanita (Christian Kjellvander).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Torsten%20Goods%2C%20Roberto%20Di%20Gioa%2C%20Tim%20Lefebvre%2C%20Wolfgang%20Haffner/Thank%20You%20Baby!%20(feat.%20Tim%20Lefebvre%2C%20Wolfgang%20Haffner%20%26%20Roberto%20Di%20Gioa)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20Work%20Song%20(Torsten%20Goods%2C%20Roberto%20Di%20Gioa%2C%20Tim%20Lefebvre%2C%20Wolfgang%20Haffner).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/06 - Work Song (Torsten Goods, Roberto Di Gioa, Tim Lefebvre, Wolfgang Haffner).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Carmen%20Cuesta-Loeb/One%20Kiss/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20While%20My%20Guitar%20Gently%20Weeps%20(Carmen%20Cuesta-Loeb).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/07 - While My Guitar Gently Weeps (Carmen Cuesta-Loeb).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Paul%20Simon/Live%20In%20New%20York%20City/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20The%20Sound%20Of%20Silence%20-%20Live%20(Paul%20Simon).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/08 - The Sound Of Silence - Live (Paul Simon).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Diana%20Krall/Wallflower%20(The%20Complete%20Sessions)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20California%20Dreamin'%20(Diana%20Krall).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/09 - California Dreamin' (Diana Krall).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Mike%20Oldfield/The%20Songs%20of%20Distant%20Earth/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F10%20-%20Hibernaculum%20(Mike%20Oldfield).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/10 - Hibernaculum (Mike Oldfield).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Sivert%20H%C3%B8yem%2C%20Anne%20Lise%20Fr%C3%B8kedal/Long%20Slow%20Distance/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F11%20-%20Blown%20Away%20(Sivert%20H%C3%B8yem%2C%20Anne%20Lise%20Fr%C3%B8kedal).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/11 - Blown Away (Sivert Høyem, Anne Lise Frøkedal).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anne%20Bisson/Tales%20from%20the%20Treetops/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F12%20-%20I%20Live%20in%20a%20Treehouse%20(Anne%20Bisson).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/12 - I Live in a Treehouse (Anne Bisson).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Crooked%20Still/Shaken%20by%20a%20Low%20Sound/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F13%20-%20Little%20Sadie%20(Crooked%20Still).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/13 - Little Sadie (Crooked Still).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Daft%20Punk%2C%20Pharrell%20Williams%2C%20Nile%20Rodgers/Random%20Access%20Memories/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F14%20-%20Get%20Lucky%20(feat.%20Pharrell%20Williams%20%26%20Nile%20Rodgers)%20(Daft%20Punk%2C%20Pharrell%20Williams%2C%20Nile%20Rodgers).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/14 - Get Lucky (feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers) (Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Steely%20Dan/Two%20Against%20Nature/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F15%20-%20Jack%20of%20Speed%20(Steely%20Dan).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/15 - Jack of Speed (Steely Dan).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Fink/Wheels%20Turn%20Beneath%20My%20Feet/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F16%20-%20Trouble's%20What%20You're%20In%20-%20Live%20from%20Union%20Chapel%2C%20London%20%E2%80%93%20Oct%205%202011%20(Fink).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/16 - Trouble's What You're In - Live from Union Chapel, London – Oct 5 2011 (Fink).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=AURORA/All%20My%20Demons%20Greeting%20Me%20As%20A%20Friend%20(Deluxe)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F17%20-%20Nature%20Boy%20-%20Acoustic%20(AURORA).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/17 - Nature Boy - Acoustic (AURORA).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Eagles/Hell%20Freezes%20Over/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F18%20-%20Hotel%20California%20(Eagles).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/18 - Hotel California (Eagles).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Duffy/Spotify%20Session/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F19%20-%20Mercy%20-%20Acoustic%20Version%20(Duffy).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/19 - Mercy - Acoustic Version (Duffy).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Chantal%20Chamberland/This%20is%20Our%20Time/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F20%20-%20Here%20Comes%20the%20Rain%20Again%20(Chantal%20Chamberland).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/20 - Here Comes the Rain Again (Chantal Chamberland).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Blue%20Tofu/Blue%20Tofu/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F21%20-%20A%20Battle%20Between%20(Blue%20Tofu).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/21 - A Battle Between (Blue Tofu).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nicolas%20Jaar/Nymphs%20I/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F22%20-%20Don't%20Break%20My%20Love%20(Nicolas%20Jaar).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/22 - Don't Break My Love (Nicolas Jaar).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Emil%C3%ADana%20Torrini/Fisherman's%20Woman/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F23%20-%20Fisherman's%20Woman%20(Emil%C3%ADana%20Torrini).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/23 - Fisherman's Woman (Emilíana Torrini).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=FKA%20twigs/EP2/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F24%20-%20Water%20Me%20(FKA%20twigs).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/24 - Water Me (FKA twigs).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Kae%20Sun/Oceans%20Apart%20-%20E.P./extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F25%20-%20An%20Eclipse%20(Kae%20Sun).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/25 - An Eclipse (Kae Sun).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Beyonc%C3%A9/Fever/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F26%20-%20Fever%20(Beyonc%C3%A9).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/26 - Fever (Beyoncé).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Alison%20Krauss%20%26%20Union%20Station/So%20Long%20So%20Wrong/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F27%20-%20It%20Doesn't%20Matter%20(Alison%20Krauss%20%26%20Union%20Station).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/27 - It Doesn't Matter (Alison Krauss & Union Station).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Katie%20Melua/Wonderful%20Life/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F28%20-%20Wonderful%20Life%20(Katie%20Melua).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/28 - Wonderful Life (Katie Melua).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tok%20Tok%20Tok/Jazz%20Moods%20Plays%20Legendary%20Favorites/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F29%20-%20Look%20Of%20Love%20(Tok%20Tok%20Tok).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/29 - Look Of Love (Tok Tok Tok).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tom%20Odell%2C%20Zwette/Another%20Love%20(Zwette%20Edit)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F30%20-%20Another%20Love%20-%20Zwette%20Edit%20(Tom%20Odell%2C%20Zwette).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/30 - Another Love - Zwette Edit (Tom Odell, Zwette).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Morcheeba/Blood%20Like%20Lemonade/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F31%20-%20Blood%20Like%20Lemonade%20(Morcheeba).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/31 - Blood Like Lemonade (Morcheeba).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Daniela%20Andrade/Crazy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F32%20-%20Crazy%20(Daniela%20Andrade).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/32 - Crazy (Daniela Andrade).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Matt%20Simons%2C%20Deepend/Catch%20%26%20Release%20(Deepend%20Remix)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F33%20-%20Catch%20%26%20Release%20(Deepend%20remix)%20(Matt%20Simons%2C%20Deepend).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/33 - Catch & Release (Deepend remix) (Matt Simons, Deepend).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nordlight/Sync%20Yourself/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F34%20-%20Eyjafjallajokekull%20(Nordlight).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/34 - Eyjafjallajokekull (Nordlight).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Robert%20Cray/Time%20Will%20Tell/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F35%20-%20Times%20Makes%20Two%20(Robert%20Cray).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/35 - Times Makes Two (Robert Cray).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=AES%20DANA%2C%20Field%20Rotation/Perimeters/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F36%20-%20Anthrazit%20(AES%20DANA%2C%20Field%20Rotation).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/36 - Anthrazit (AES DANA, Field Rotation).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nils%20Lofgren/Acoustic%20Live/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F37%20-%20Keith%20Don't%20Go%20-%20Live%20(Nils%20Lofgren).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/37 - Keith Don't Go - Live (Nils Lofgren).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Jennifer%20Warnes/The%20Hunter/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2FHi-Fi%20Quality%20Reference%20Test%20Music%20(Vol.%205)%20%7BFLAC%7D%2F38%20-%20Way%20Down%20Deep%20(Jennifer%20Warnes).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/Hi-Fi Quality Reference Test Music (Vol. 5) {FLAC}/38 - Way Down Deep (Jennifer Warnes).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F01.%20Track01.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/01. Track01.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F02.%20Track02.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/02. Track02.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F03.%20Track03.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/03. Track03.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F04.%20Track04.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/04. Track04.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F05.%20Track05.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/05. Track05.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F06.%20Track06.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/06. Track06.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F07.%20Track07.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/07. Track07.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F08.%20Track08.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/08. Track08.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F09.%20Track09.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/09. Track09.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F10.%20Track10.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/10. Track10.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F11.%20Track11.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/11. Track11.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F12.%20Track12.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/12. Track12.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F13.%20Track13.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/13. Track13.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F14.%20Track14.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/14. Track14.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V.A/Taiwan%20Audio%20Association%20International%20Hi%20End%20Show/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHi-end%20Show%20TAIWAN%20-%202007%E5%B9%B4TAA%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E5%A4%A7%E5%B1%95%E7%B4%80%E5%BF%B5%2F15.%20Track15.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hi-end Show TAIWAN - 2007年TAA音響大展紀念/15. Track15.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20Chi%E1%BB%81u%20T%C3%A2y%20%C4%90%C3%B4.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/01 - Chiều Tây Đô.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20L%C3%B2ng%20m%E1%BA%B9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/02 - Lòng mẹ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20M%C6%B0a%20tr%C3%AAn%20ph%E1%BB%91%20Hu%E1%BA%BF.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/03 - Mưa trên phố Huế.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%91%C3%B2%20v%C4%A9%20tuy%E1%BA%BFn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/04 - Chuyến đò vĩ tuyến.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20Ai%20nh%E1%BB%9B%20ch%C4%83ng%20ai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/05 - Ai nhớ chăng ai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Li%C3%AAn%20Kh%C3%BAc%20L%C3%ADnh_%2024%20Gi%E1%BB%9D%20Ph%C3%A9p%20-%20M%E1%BB%99t%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%90i%20-%20Sao%20Kh%C3%B4ng%20Th%E1%BA%A5y%20Anh%20V%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/06 - Liên Khúc Lính_ 24 Giờ Phép - Một Người Đi - Sao Không Thấy Anh Về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Xin%20th%E1%BB%9Di%20gian%20qua%20mau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/07 - Xin thời gian qua mau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Chuy%E1%BB%87n%20t%C3%ACnh%20Lan%20v%C3%A0%20%C4%90i%E1%BB%87p.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/08 - Chuyện tình Lan và Điệp.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20%C4%90%E1%BB%83%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20m%E1%BB%99t%20c%C3%A2u%20h%E1%BB%8Fi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/09 - Để trả lời một câu hỏi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Oanh/Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2FHoang%20Oanh%20-%20Ai%20Nh%E1%BB%9B%20Ch%C4%83ng%20Ai%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20%C4%90%C3%B4i%20b%C3%B3ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/Hoang Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai [FLAC]/10 - Đôi bóng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F01%20Nho%20nhau%20hoai%20%26%20Nguoi%20ngoai%20pho.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/01 Nho nhau hoai & Nguoi ngoai pho.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F02%20Chieu%20cuoi%20tuan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/02 Chieu cuoi tuan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F03%20Mua%20xuan%20tren%20cao%20-%20Tam%20su%20ngay%20xuan%20-%20Hat%20cung%20Trung%20Chinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/03 Mua xuan tren cao - Tam su ngay xuan - Hat cung Trung Chinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F04%20Nh%C6%B0ng%20dom%20mat%20hoa%20chau%20-%20Hat%20voi%20Trung%20Chinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/04 Nhưng dom mat hoa chau - Hat voi Trung Chinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F05%20Chuyen%20di%20ve%20sang%20-%20Hat%20voi%20Trung%20Chinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/05 Chuyen di ve sang - Hat voi Trung Chinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F06%20Chuyen%20do%20vy%20tuyen.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/06 Chuyen do vy tuyen.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F07%20Cau%20chuyen%20dau%20nam.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/07 Cau chuyen dau nam.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F08%20Anh%20di%20chien%20dich.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/08 Anh di chien dich.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F09%20Nhung%20con%20duong%20trang.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/09 Nhung con duong trang.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F10%20Nua%20dem%20bien%20gioi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/10 Nua dem bien gioi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F11%20Chuyen%20mot%20chiec%20cau%20da%20gay.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/11 Chuyen mot chiec cau da gay.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F12%20Hoa%20xuan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/12 Hoa xuan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F13%20Trom%20nhin%20nhau.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/13 Trom nhin nhau.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2FHo%C3%A0ng%20Oanh%20-%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%E1%BB%B9%20Tuy%E1%BA%BFn%2F14%20Ngay%20tro%20ve.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/Hoàng Oanh - Chuyến Đò Vỹ Tuyến/14 Ngay tro ve.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Huong%20Lan/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20Trang%20nh%E1%BA%ADt%20k%C3%BD.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/01 - Trang nhật ký.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Ph%E1%BA%ADn%20m%C3%A1%20h%E1%BB%93ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/02 - Phận má hồng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tuy%E1%BB%81n/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20T%C3%B4i%20g%E1%BA%B7p%20em.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/03 - Tôi gặp em.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Huong%20Lan/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/04 - Hồn trinh nữ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%C4%83m%20t%C3%A1i%20ng%E1%BB%99.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/05 - Mười năm tái ngộ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tuy%E1%BB%81n/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20T%C3%ACnh%20%C4%91%C3%AAm%20x%E1%BB%A9%20l%E1%BA%A1nh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/06 - Tình đêm xứ lạnh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Huong%20Lan/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20M%E1%BB%99t%20l%E1%BA%A7n%20trong%20%C4%91%E1%BB%9Di.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/07 - Một lần trong đời.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Giao%20Linh/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Ph%E1%BA%ADn%20g%C3%A1i%20thuy%E1%BB%81n%20quy%C3%AAn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/08 - Phận gái thuyền quyên.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tuy%E1%BB%81n/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20%C4%90%E1%BA%B9p%20l%C3%B2ng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/09 - Đẹp lòng người yêu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Huong%20Lan/H%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2FH%C6%B0%C6%A1ng%20Lan%20-%20Giao%20Linh%20-%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n%20-%20H%E1%BB%93n%20trinh%20n%E1%BB%AF%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20H%C3%A0n%20M%E1%BA%B7c%20T%E1%BB%AD.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/Hương Lan - Giao Linh - Thanh Tuyền - Hồn trinh nữ [FLAC]/10 - Hàn Mặc Tử.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FAmazing%20Grace-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Amazing Grace-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FApache-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Apache-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FBanks%20Of%20The%20Ohio-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Banks Of The Ohio-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FCielito%20Lindo-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Cielito Lindo-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FDolannes%20Melodie-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Dolannes Melodie-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FFeelings-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Feelings-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FGuitar%20Boogie-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Guitar Boogie-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FHouse%20Of%20The%20Rising%20Sun-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/House Of The Rising Sun-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FLa%20Cucarracha-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/La Cucarracha-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FMagic%20Fly-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Magic Fly-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FOh%20Happy%20Day-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Oh Happy Day-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FPenny%20Boy-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Penny Boy-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FSeptemberwind-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Septemberwind-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FSleep%20Walk-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Sleep Walk-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FSunflower-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Sunflower-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra/Instrumentale%20Welterfolge/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FInstrumentale%20Welterfolge%20-%20Various%20%20%5BWAV%5D%2FInstrumentale%20Welterfolge%20%5BWAV%5D%2FSwanee%20River-Tony%20Anderson%20Sound%20Orchestra.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Instrumentale Welterfolge - Various [WAV]/Instrumentale Welterfolge [WAV]/Swanee River-Tony Anderson Sound Orchestra.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khuu%20Huy%20Vu/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FKh%C6%B0u%20Huy%20V%C5%A9%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2FKhuu%20Huy%20Vu%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F01.%20%C4%90i%E1%BB%87p%20Kh%C3%BAc%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Khưu Huy Vũ - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/Khuu Huy Vu - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/01. Điệp Khúc Mùa Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khuu%20Huy%20Vu/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FKh%C6%B0u%20Huy%20V%C5%A9%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2FKhuu%20Huy%20Vu%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F02.%20%C4%90o%E1%BA%A3n%20Xu%C3%A2n%20Ca.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Khưu Huy Vũ - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/Khuu Huy Vu - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/02. Đoản Xuân Ca.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khuu%20Huy%20Vu/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FKh%C6%B0u%20Huy%20V%C5%A9%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2FKhuu%20Huy%20Vu%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F03.%20Ng%C3%A0y%20T%E1%BA%BFt%20Vi%E1%BB%87t%20Nam.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Khưu Huy Vũ - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/Khuu Huy Vu - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/03. Ngày Tết Việt Nam.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khuu%20Huy%20Vu/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FKh%C6%B0u%20Huy%20V%C5%A9%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2FKhuu%20Huy%20Vu%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F04.%20Xu%C3%A2n%20%C4%90%C3%A3%20V%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Khưu Huy Vũ - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/Khuu Huy Vu - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/04. Xuân Đã Về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khuu%20Huy%20Vu/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FKh%C6%B0u%20Huy%20V%C5%A9%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2FKhuu%20Huy%20Vu%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F05.%20C%C3%A2u%20Chuy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20N%C4%83m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Khưu Huy Vũ - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/Khuu Huy Vu - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/05. Câu Chuyện Đầu Năm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khuu%20Huy%20Vu/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FKh%C6%B0u%20Huy%20V%C5%A9%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2FKhuu%20Huy%20Vu%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F06.%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n%20X%C3%B4n%20Xao.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Khưu Huy Vũ - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/Khuu Huy Vu - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/06. Mùa Xuân Xôn Xao.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khuu%20Huy%20Vu/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FKh%C6%B0u%20Huy%20V%C5%A9%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2FKhuu%20Huy%20Vu%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F07.%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Khưu Huy Vũ - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/Khuu Huy Vu - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/07. Ước Nguyện Đầu Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Khuu%20Huy%20Vu/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FKh%C6%B0u%20Huy%20V%C5%A9%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2FKhuu%20Huy%20Vu%20-%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Nguy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Xu%C3%A2n%20%5BFLAC-24bit-44.1kHz%5D%2F08.%20Xu%C3%A2n%20Y%C3%AAu%20Th%C6%B0%C6%A1ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Khưu Huy Vũ - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/Khuu Huy Vu - Ước Nguyện Đầu Xuân [FLAC-24bit-44.1kHz]/08. Xuân Yêu Thương.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F01%20Lambada%20(original%20version).wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/01 Lambada (original version).wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F02%20Dancando%20Lambada%20(original%20version).wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/02 Dancando Lambada (original version).wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F03%20Lambada%20Do%20Amazonas.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/03 Lambada Do Amazonas.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F04%20Reco%20-%20Reco.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/04 Reco - Reco.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F05%20Lambada%20Se%20Feu.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/05 Lambada Se Feu.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F06%20Lambada%20(instrumental).wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/06 Lambada (instrumental).wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F07%20La%20Bamba%20(Lambada%20Version).wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/07 La Bamba (Lambada Version).wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F08%20Nortista%20Minore.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/08 Nortista Minore.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F09%20Lambada%20De%20Boa.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/09 Lambada De Boa.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F10%20LLorando%20Carimbo.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/10 LLorando Carimbo.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F11%20Lambada%20(dance%20mix).wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/11 Lambada (dance mix).wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2FLa%20Lambada%20-%20The%20Beat%20Of%2F12%20Dancando%20Lambada%20(extended%20dance%20mix).wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/La Lambada - The Beat Of/La Lambada - The Beat Of/12 Dancando Lambada (extended dance mix).wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tu%3Fn%20Vu/Li%3Fn%20Kh%3Fc%20Tu%3Fn%20Vu%205/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLi%C3%AAn%20Kh%C3%BAc%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%205%2FLi%C3%AAn%20Kh%C3%BAc%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%205%2F01%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20track%201.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Liên Khúc Tuấn Vũ 5/Liên Khúc Tuấn Vũ 5/01 Tuấn Vũ - track 1.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tu%3Fn%20Vu/Li%3Fn%20Kh%3Fc%20Tu%3Fn%20Vu%205/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FLi%C3%AAn%20Kh%C3%BAc%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%205%2FLi%C3%AAn%20Kh%C3%BAc%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%205%2F02%20Tu%E1%BA%A5n%20V%C5%A9%20-%20track%202.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Liên Khúc Tuấn Vũ 5/Liên Khúc Tuấn Vũ 5/02 Tuấn Vũ - track 2.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Quang%20L%E1%BA%ADp%2C%20L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F01%20N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/01 Nếu Hai Đứa Mình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Quang%20L%E1%BA%ADp%2C%20L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F02%20Chuy%E1%BB%87n%20T%C3%ACnh%20Kh%C3%B4ng%20D%C4%A9%20V%C3%A3ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/02 Chuyện Tình Không Dĩ Vãng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F03%20Chuy%E1%BA%BFn%20%C4%90%C3%B2%20V%C4%A9%20Tuy%E1%BA%BFn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/03 Chuyến Đò Vĩ Tuyến.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F04%20Nh%E1%BB%AFng%20L%E1%BB%9Di%20N%C3%A0y%20Cho%20Anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/04 Những Lời Này Cho Anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F05%20M%C3%A0u%20Hoa%20Pensse.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/05 Màu Hoa Pensse.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F06%20N%E1%BB%97i%20Bu%E1%BB%93n%20%C4%90%C3%AAm%20%C4%90%C3%B4ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/06 Nỗi Buồn Đêm Đông.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F07%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BA%AFm%20M%C3%ACnh%20%C6%A0i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/07 Thương Lắm Mình Ơi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F08%20T%E1%BA%A5m%20%E1%BA%A2nh%20Kh%C3%B4ng%20H%E1%BB%93n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/08 Tấm Ảnh Không Hồn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F09%20%C4%82n%20N%C4%83n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/09 Ăn Năn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F10%20Nh%E1%BB%AFng%20%C4%90%C3%B3m%20M%E1%BA%AFt%20H%E1%BB%8Fa%20Ch%C3%A2u.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/10 Những Đóm Mắt Hỏa Châu.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F11%20M%C3%A0u%20Hoa%20B%C3%AD.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/11 Màu Hoa Bí.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F12%20%C3%81o%20M%E1%BB%9Bi%20C%C3%A0%20Mau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/12 Áo Mới Cà Mau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F13%20T%C3%A0%20%C3%81o%20C%C6%B0%E1%BB%9Bi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/13 Tà Áo Cưới.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=L%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Th%C3%BAy/N%E1%BA%BFu%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20M%C3%ACnh/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2FL%C3%AA%20Ti%E1%BB%83u%20Thu%C3%BD%2C%20Quang%20L%E1%BA%ADp%20-%20N%E1%BA%BFu%20hai%20%C4%91%E1%BB%A9a%20m%C3%ACnh%20%5BFLAC%5D%2F14%20Xa%20V%E1%BA%AFng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Lê Tiểu Thuý Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/Lê Tiểu Thuý, Quang Lập - Nếu hai đứa mình [FLAC]/14 Xa Vắng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F01%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20M%C3%A0u%20T%C3%ADm.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/01 Mạc Thủy - Tình Yêu Màu Tím.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F02%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20Chi%E1%BB%81u%20H%C3%A0nh%20Qu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/02 Mạc Thủy - Chiều Hành Quân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F03%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20Ho%C3%A0ng%20H%C3%B4n%20Tr%C3%AAn%20S%C3%B4ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/03 Mạc Thủy - Hoàng Hôn Trên Sông.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F04%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20N%E1%BA%BFu%20%C4%90%E1%BB%9Di%20Khong%20Co%20Anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/04 Mạc Thủy - Nếu Đời Khong Co Anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F05%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20Tr%C4%83m%20Nh%E1%BB%9B%20Ngan%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/05 Mạc Thủy - Trăm Nhớ Ngan Thương (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F06%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20Nh%E1%BB%9B%20M%E1%BB%99t%20Chi%E1%BA%BFu%20Xuan%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/06 Mạc Thủy - Nhớ Một Chiếu Xuan (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F07%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20Ng%C3%A0y%20%E1%BA%A4y%20M%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20Nhau%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/07 Mạc Thủy - Ngày Ấy Mình Yêu Nhau (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F08%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20Bi%E1%BB%87t%20Kinh%20K%E1%BB%B3%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/08 Mạc Thủy - Biệt Kinh Kỳ (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F09%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20Chuy%E1%BB%87n%20H%E1%BB%A3p%20Tan%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/09 Mạc Thủy - Chuyện Hợp Tan (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F10%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20T%C3%A0%20%C3%81o%20C%C6%B0%E1%BB%9Bi%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/10 Mạc Thủy - Tà Áo Cưới (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F11%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Em%20V%C4%A9%20D%E1%BA%A1%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/11 Mạc Thủy - Người Em Vĩ Dạ (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F12%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20Ng%C3%A0y%20TH%C3%A1ng%20C%C5%A9%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/12 Mạc Thủy - Hà Nội Ngày THáng Cũ (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%2003/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMEGA%20Downloads%2FMac%20Thuy%20-%20Hoai%20Niem%203%20(2020)%20%5BFLAC%5D%2F13%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7y%20-%20H%C3%B2a%20T%E1%BA%A5u%20D%E1%BA%A5u%20Ch%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Ba%20%C4%90%C3%A0ng%20(1).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/MEGA Downloads/Mac Thuy - Hoai Niem 3 (2020) [FLAC]/13 Mạc Thủy - Hòa Tấu Dấu Chân Địa Đàng (1).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Ti%C3%AAn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/01 - Mùa Xuân Đầu Tiên.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20Ch%C3%A0o%20Xu%C3%A2n%20M%E1%BB%9Bi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/02 - Chào Xuân Mới.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20Kh%C3%BAc%20Giao%20M%C3%B9a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/03 - Khúc Giao Mùa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20Hai%20M%C3%B9a%20Hoa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/04 - Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20M%C3%A1i%20%C4%90%C3%ACnh%20L%C3%A0ng%20Bi%E1%BB%83n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/05 - Mái Đình Làng Biển.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20M%C3%B9a%20Hoa%20Tr%E1%BB%9F%20L%E1%BA%A1i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/06 - Mùa Hoa Trở Lại.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20Ph%C3%BAt%20Gi%C3%A2y%20Giao%20Th%E1%BB%ABa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/07 - Phút Giây Giao Thừa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20G%E1%BB%ADi%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Em%20G%C3%A1i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/08 - Gửi Người Em Gái.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n%20Nh%E1%BB%8F.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/09 - Mùa Xuân Nhỏ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F10%20-%20L%E1%BA%AFng%20Nghe%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n%20V%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/10 - Lắng Nghe Mùa Xuân Về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F11%20-%20Hoa%20C%E1%BB%8F%20M%C3%B9a%20Xu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/11 - Hoa Cỏ Mùa Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Minh%20Thu/Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2FMinh%20Thu%20-%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A5c%20%7BFLAC%7D%2F12%20-%20N%E1%BA%AFng%20C%C3%B3%20C%C3%B2n%20Xu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/Minh Thu - Xuân Thức Giấc {FLAC}/12 - Nắng Có Còn Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20N%C6%A1i%20%C4%90%E1%BA%A3o%20Xa%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/01 - Nơi Đảo Xa (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20Ti%E1%BA%BFng%20%C4%90%C3%A0n%20B%E1%BA%A7u%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/02 - Tiếng Đàn Bầu (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20%C4%90%E1%BA%A5t%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/03 - Đất Nước Tình Yêu (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Tr%C3%AAn%20%C4%90%E1%BB%89nh%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n%20Ta%20H%C3%A1t%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/04 - Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20Tr%C4%83ng%20S%C3%A1ng%20%C4%90%C3%B4i%20Mi%E1%BB%81n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/05 - Trăng Sáng Đôi Miền (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20L%E1%BB%9Di%20Ru%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/06 - Lời Ru (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20Em%20V%C3%A0%20T%C3%B4i%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/07 - Em Và Tôi (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20%C4%90i%E1%BB%81u%20Kh%C3%B4ng%20Th%E1%BB%83%20M%E1%BA%A5t%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/08 - Điều Không Thể Mất (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20T%E1%BB%B1%20Nguy%E1%BB%87n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/09 - Tự Nguyện (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F10%20-%20Giai%20%C4%90i%E1%BB%87u%20T%E1%BB%95%20Qu%E1%BB%91c%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/10 - Giai Điệu Tổ Quốc (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n/Music%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D(1)%2FMusic%20Home%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n%20%7BFLAC%7D%2F11%20-%20%C4%90%E1%BA%A5t%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Tr%E1%BB%8Dn%20Ni%E1%BB%81m%20Vui%20(feat.%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Music Home Trọng Tấn {FLAC}(1)/Music Home Trọng Tấn {FLAC}/11 - Đất Nước Trọn Niềm Vui (feat. Trọng Tấn).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F01%20-%20%C4%90%E1%BB%A3i%20Nh%E1%BB%AFng%20Ng%C3%A0y%20Xu%C3%A2n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/01 - Đợi Những Ngày Xuân.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F02%20-%20Khi%20M%C3%B9a%20%C4%90%C3%B4ng%20Quay%20V%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/02 - Khi Mùa Đông Quay Về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F03%20-%20Em%20V%E1%BA%ABn%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/03 - Em Vẫn Thương Anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F04%20-%20N%E1%BA%AFng%20S%E1%BB%9Bm.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/04 - Nắng Sớm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F05%20-%20Sau%20%C4%90%C3%B4i%20M%E1%BA%AFt%20Anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/05 - Sau Đôi Mắt Anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F06%20-%20Anh%20%C4%90ang%20Ngh%C4%A9%20G%C3%AC.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/06 - Anh Đang Nghĩ Gì.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F07%20-%20Kh%C3%BAc%20Nh%E1%BA%A1c%20Bu%E1%BB%93n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/07 - Khúc Nhạc Buồn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F08%20-%20Ngay%20Gi%C3%A2y%20Ph%C3%BAt%20N%C3%A0y.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/08 - Ngay Giây Phút Này.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=M%E1%BB%B9%20Linh/Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFlac%7D%2FM%E1%BB%B9%20Linh%20-%20Chat%20V%E1%BB%9Bi%20Mozart%202%20(2022)%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F09%20-%20B%C3%A0i%20Ca%20T%E1%BB%B1%20Do.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {Flac}/Mỹ Linh - Chat Với Mozart 2 (2022) {FLAC-24bit-48kHz}/09 - Bài Ca Tự Do.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20K%E1%BB%B7%20Ni%E1%BB%87m%20Ng%C3%A0y%20Nh%E1%BA%ADp%20Ng%C5%A9%20(Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/01 - Kỷ Niệm Ngày Nhập Ngũ (Ngọc Ngữ).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Th%C6%B0%20%C4%90%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20(Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/02 - Thư Đô Thị (Ngọc Ngữ).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20%C4%90%C6%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20(Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/03 - Tình Yêu Đơn Phương (Châu Ngọc Hà).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20K%E1%BB%B7%20Ni%E1%BB%87m%20M%E1%BB%99t%20M%C3%B9a%20H%C3%A8%20(Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/04 - Kỷ Niệm Một Mùa Hè (Ngọc Ngữ).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20M%E1%BB%99t%20Chuy%E1%BA%BFn%20Bay%20%C4%90%C3%AAm%20(Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/05 - Một Chuyến Bay Đêm (Ngọc Ngữ).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20M%C6%B0a%20Tr%C3%AAn%20Gi%C3%A0n%20B%C3%B4ng%20Gi%E1%BA%A5y%20(Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/06 - Mưa Trên Giàn Bông Giấy (Châu Ngọc Hà).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20(Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/07 - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em (Ngọc Ngữ).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20N%C3%B3%20V%C3%A0%20T%C3%B4i%20(Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/08 - Nó Và Tôi (Ngọc Ngữ).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20Chi%E1%BB%81u%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20(Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/09 - Chiều Thương Đô Thị (Ngọc Ngữ).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20T%C3%ACnh%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Chinh%20Ph%E1%BB%A5%20(Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/10 - Tình Người Chinh Phụ (Châu Ngọc Hà).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F11%20-%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20T%C3%A0n%20Chi%E1%BA%BFn%20Tranh%20(Ng%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/11 - Một Ngày Tàn Chiến Tranh (Ngọc Ngữ).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0/Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%20(1)%2FNg%E1%BB%8Dc%20Ng%E1%BB%AF%20%26%20Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%20-%20Thi%E1%BB%87p%20H%E1%BB%93ng%20Anh%20Vi%E1%BA%BFt%20T%C3%AAn%20Em%20%5BFLAC%5D%2F12%20-%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20C%C3%A0i%20Hoa%20(Ch%C3%A2u%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0).flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC] (1)/Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/12 - Áo Trắng Cài Hoa (Châu Ngọc Hà).flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F01%20-%20Nguy%E1%BB%87t%20g%C3%A1c%20m%C3%A1i%20%C4%91%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/01 - Nguyệt gác mái đình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Qu%C3%BD%20Tr%C3%A1ng/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F02%20-%20Hoa%20th%C6%A1m%20b%C6%B0%E1%BB%9Bm%20l%C6%B0%E1%BB%A3n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/02 - Hoa thơm bướm lượn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F03%20-%20N%C4%83m%20li%E1%BB%87u%20b%E1%BA%A3y%20lo.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/03 - Năm liệu bảy lo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Qu%C3%BD%20Tr%C3%A1ng/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F04%20-%20Ra%20ng%C3%B3%20v%C3%A0o%20tr%C3%B4ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/04 - Ra ngó vào trông.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F05%20-%20V%C3%A0o%20ch%C3%B9a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/05 - Vào chùa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Qu%C3%BD%20Tr%C3%A1ng/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F06%20-%20Tr%C3%AAn%20r%E1%BB%ABng%2036%20th%E1%BB%A9%20chim.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/06 - Trên rừng 36 thứ chim.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD%2C%20Qu%C3%BD%20Tr%C3%A1ng/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F07%20-%20C%C3%B2%20l%E1%BA%A3.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/07 - Cò lả.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F08%20-%20L%C3%BD%20thi%C3%AAn%20thai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/08 - Lý thiên thai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F09%20-%20T%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%B9ng%20t%C6%B0%C6%A1ng%20ng%E1%BB%99.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/09 - Tương phùng tương ngộ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F10%20-%20Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/10 - Ngồi tựa song đào.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F11%20-%20D%E1%BB%87t%20g%E1%BA%A5m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/11 - Dệt gấm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Qu%C3%BD%2C%20Qu%C3%BD%20Tr%C3%A1ng/Ng%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC%5D%2FNg%E1%BB%93i%20t%E1%BB%B1a%20song%20%C4%91%C3%A0o%20%5BFLAC-24bit-48kHz%5D%2F12%20-%20%C4%90%C3%B4i%20b%C3%AAn%20b%C3%A1c%20m%E1%BA%B9%20c%C3%B9ng%20gi%C3%A0.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Ngồi tựa song đào [FLAC]/Ngồi tựa song đào [FLAC-24bit-48kHz]/12 - Đôi bên bác mẹ cùng già.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F01%20-%20Ly%20Qua%20Cau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/01 - Ly Qua Cau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F02%20-%20Ly%20Con%20Qua.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/02 - Ly Con Qua.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F03%20-%20Ba%20Giang%20Ba%20Gi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/03 - Ba Giang Ba Gi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F04%20-%20Giao%20Quan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/04 - Giao Quan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F05%20-%20Giao%20Cau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/05 - Giao Cau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F06%20-%20Ba%20Quan.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/06 - Ba Quan.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F07%20-%20Ba%20Ly.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/07 - Ba Ly.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F08%20-%20Ho%20Qua%20Keo.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/08 - Ho Qua Keo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F09%20-%20Muoi%20Thuong.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/09 - Muoi Thuong.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam/Nhac%20Co%20Truyen%20Viet%20Nam/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC%7D%2FNh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%7BFLAC-24bit-48kHz%7D%2F10%20-%20Giao%20Mua.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC}/Nhạc cổ truyền Việt Nam {FLAC-24bit-48kHz}/10 - Giao Mua.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/A%20Love%20Story/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2F01%20-%20Summer%20Time.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/01 - Summer Time.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/A%20Love%20Story/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2F02%20-%20This%20Masquerade.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/02 - This Masquerade.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/A%20Love%20Story/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2F03%20-%20Love%20Story.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/03 - Love Story.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/A%20Love%20Story/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2F04%20-%20Besame%20Mucho.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/04 - Besame Mucho.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/A%20Love%20Story/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2F05%20-%20Harlem%20Nocturne.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/05 - Harlem Nocturne.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/A%20Love%20Story/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20A%20Love%20Story%20%7BFlac%7D%2F06%20-%20Ain't%20no%20Sunshine.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/Philippe Chrétien - A Love Story {Flac}/06 - Ain't no Sunshine.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Champagne/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2F01%20-%20Rue%20d'Arbez.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/01 - Rue d'Arbez.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Champagne/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2F02%20-%20Champagne.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/02 - Champagne.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Champagne/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2F03%20-%20Sequassa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/03 - Sequassa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Champagne/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2F04%20-%20R.s.v.p..flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/04 - R.s.v.p..flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Champagne/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2F05%20-%20Elle%20Dance.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/05 - Elle Dance.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Champagne/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Champagne%20%7BFlac%7D%2F06%20-%20Sous%20la%20Lune.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/Philippe Chrétien - Champagne {Flac}/06 - Sous la Lune.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Say%20What/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2F01%20-%20Suoni%20D'Oro.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/01 - Suoni D'Oro.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Say%20What/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2F02%20-%20Catch%20A%20Glimpse.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/02 - Catch A Glimpse.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Say%20What/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2F03%20-%20Le%20Coup.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/03 - Le Coup.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Say%20What/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2F04%20-%20Bingi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/04 - Bingi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Say%20What/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2F05%20-%20Riviera.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/05 - Riviera.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Philippe%20Chr%C3%A9tien/Say%20What/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2FPhilippe%20Chr%C3%A9tien%20-%20Say%20What%20%7BFlac%7D%2F06%20-%20Say%20What.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/Philippe Chrétien - Say What {Flac}/06 - Say What.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F01.%20Han%20Do%20Ban.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/01. Han Do Ban.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F02.%20Xin%20Hay%20Quen%20Toi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/02. Xin Hay Quen Toi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F03.%20Dem%20Lang%20Thang.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/03. Dem Lang Thang.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F04.%20Chuyen%20Di%20Ve%20Sang.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/04. Chuyen Di Ve Sang.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F05.%20Nguoi%20Xa%20Ve%20Thanh%20Pho.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/05. Nguoi Xa Ve Thanh Pho.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F06.%20Thuong%20Han.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/06. Thuong Han.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F07.%20Loi%20Dang%20Cho%20Mot%20Cuoc%20Tinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/07. Loi Dang Cho Mot Cuoc Tinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F08.%20Xom%20Dem.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/08. Xom Dem.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F09.%20Ve%20Dau%20Mai%20Toc%20Nguoi%20Thuong.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/09. Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2FPhuong%20Hoang%20056-Han%20Do%20Ban-Tuyet%20Pham%20Tuan%20Vu%203%2F10.%20Nhung%20Ngay%20Xua%20Than%20Ai.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/Phuong Hoang 056-Han Do Ban-Tuyet Pham Tuan Vu 3/10. Nhung Ngay Xua Than Ai.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav%2F01.%20Thu%20Sau.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/PhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav/01. Thu Sau.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav%2F02.%20Diem%20Xua.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/PhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav/02. Diem Xua.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav%2F03.%20Chiec%20La%20Cuoi%20Cung.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/PhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav/03. Chiec La Cuoi Cung.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav%2F04.%20Mua%20Thu%20Cho%20Em.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/PhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav/04. Mua Thu Cho Em.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav%2F05.%20Thu%20Hat%20Cho%20Nguoi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/PhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav/05. Thu Hat Cho Nguoi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav%2F06.%20Thu%20Quyen%20Ru.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/PhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav/06. Thu Quyen Ru.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav%2F07.%20Ao%20Lua%20Ha%20Dong.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/PhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav/07. Ao Lua Ha Dong.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav%2F08.%20Suoi%20Mo.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/PhuongNamCD-MuaThuChoEm-SaxophonePhanAnhDung-Wav/08. Suoi Mo.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F01%20-%20M%E1%BB%99t%20c%C3%B5i%20t%C3%ACnh%20phai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/01 - Một cõi tình phai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F02%20-%20%C4%90%C3%AAm%20lao%20xao.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/02 - Đêm lao xao.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F03%20-%20Mong%20manh%20t%C3%ACnh%20v%E1%BB%81.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/03 - Mong manh tình về.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F04%20-%20Qu%C3%AA%20nh%C3%A0.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/04 - Quê nhà.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F05%20-%20Cafe%20m%E1%BB%99t%20m%C3%ACnh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/05 - Cafe một mình.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F06%20-%20B%C3%A0i%20kh%C3%B4ng%20t%C3%AAn%20s%E1%BB%91%202.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/06 - Bài không tên số 2.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F07%20-%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%C5%A9%20c%C3%B3%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20m%E1%BB%9Bi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/07 - Người yêu cũ có người yêu mới.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F08%20-%20Qu%C3%AA%20xa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/08 - Quê xa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F09%20-%20Hoa%20B%E1%BA%B1ng%20L%C4%83ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/09 - Hoa Bằng Lăng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o/M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-Low%20Quality%5D%2F10%20-%20T%C3%ACnh%20y%C3%AAu%20m%C3%A0u%20t%C3%ADm.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-Low Quality]/10 - Tình yêu màu tím.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F01-Mot%20Coi%20Tinh%20Phai.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/01-Mot Coi Tinh Phai.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F02-Dem%20Lao%20Xao.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/02-Dem Lao Xao.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F03-Mong%20Manh%20Tinh%20Ve.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/03-Mong Manh Tinh Ve.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F04-Que%20Nha.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/04-Que Nha.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F05-Cafe%20Mot%20Minh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/05-Cafe Mot Minh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F06-Bai%20Khong%20Ten%20So%202.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/06-Bai Khong Ten So 2.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F07-Nguoi%20Yeu%20Cu%20Co%20Nguoi%20Yeu%20Moi.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/07-Nguoi Yeu Cu Co Nguoi Yeu Moi.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F08-Que%20Xa.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/08-Que Xa.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F09-Hoa%20Bang%20Lang.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/09-Hoa Bang Lang.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Phuong%20Thao/M%3Ft%20C%3Fi%20T%3Fnh%20Phai/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BFLAC-WAV-Low%20Quality%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20-%20M%E1%BB%99t%20C%C3%B5i%20T%C3%ACnh%20Phai%20%5BWAV-Low%20Quality%5D%2F10-Tinh%20Yeu%20Mau%20Tim.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [FLAC-WAV-Low Quality]/Phương Phương Thảo - Một Cõi Tình Phai [WAV-Low Quality]/10-Tinh Yeu Mau Tim.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hanh%20An%20An/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F01.%20L%E1%BB%9Di%20Gi%E1%BB%9Bi%20Thi%E1%BB%87u%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/01. Lời Giới Thiệu Hoài Niệm Sơn Ca 7.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F02.%20Di%E1%BB%85m%20X%C6%B0a.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/02. Diễm Xưa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F03.%20Ru%20Em%20T%E1%BB%ABng%20Ng%C3%B3n%20Xu%C3%A2n%20N%E1%BB%93ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/03. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F04.%20Nh%C3%ACn%20Nh%E1%BB%AFng%20M%C3%B9a%20Thu%20%C4%90i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/04. Nhìn Những Mùa Thu Đi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F05.%20Tu%E1%BB%95i%20%C4%90%C3%A1%20Bu%E1%BB%93n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/05. Tuổi Đá Buồn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F06.%20Ru%20Ta%20Ng%E1%BA%ADm%20Ng%C3%B9i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/06. Ru Ta Ngậm Ngùi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F07.%20C%C3%A1t%20B%E1%BB%A5i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/07. Cát Bụi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F08.%20Chi%E1%BB%81u%20M%E1%BB%99t%20M%C3%ACnh%20Qua%20Ph%E1%BB%91.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/08. Chiều Một Mình Qua Phố.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F09.%20Ru%20%C4%90%E1%BB%9Di%20%C4%90i%20Nh%C3%A9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/09. Ru Đời Đi Nhé.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F10.%20M%C6%B0a%20H%E1%BB%93ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/10. Mưa Hồng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F11.%20Nh%C6%B0%20C%C3%A1nh%20V%E1%BA%A1c%20Bay.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/11. Như Cánh Vạc Bay.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F12.%20Bi%E1%BB%83n%20Nh%E1%BB%9B.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/12. Biển Nhớ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F13.%20H%C3%A1t%20Cho%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20N%E1%BA%B1m%20Xu%E1%BB%91ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/13. Hát Cho Người Nằm Xuống.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F14.%20%C4%90%C3%AAm%20Nay%20Ta%20L%C3%A0%20Th%C3%A1c%20%C4%90%E1%BB%95.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/14. Đêm Nay Ta Là Thác Đổ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F15.%20T%C3%ACnh%20Nh%E1%BB%9B.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/15. Tình Nhớ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F16.%20N%E1%BA%AFng%20Th%E1%BB%A7y%20Tinh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/16. Nắng Thủy Tinh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuongphamguitarist/Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%20S%C6%A1n%20Ca%207%20-B%C4%83ng%20C%E1%BB%91i%20M%E1%BB%99c%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F17.%20T%C3%ACnh%20Xa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hoài Niệm Sơn Ca 7 -Băng Cối Mộc [FLAC-24bit-96kHz]/17. Tình Xa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F01.%20Ch%C3%A2n%20Qu%C3%AA.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/01. Chân Quê.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F02.%20G%C3%A1nh%20M%E1%BA%B9.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/02. Gánh Mẹ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F03.%2010%20M%E1%BB%ABng%20Th%E1%BB%8D.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/03. 10 Mừng Thọ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F04.%20%C3%94ng%20Ho%C3%A0ng%20M%C6%B0%E1%BB%9Di.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/04. Ông Hoàng Mười.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F05.%20C%C3%B4%20Ch%C3%ADn%20Gi%E1%BA%BFng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/05. Cô Chín Giếng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist/H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2FPh%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%E1%BA%A1m%20Guitarist%20-%20H%C3%A1t%20V%C4%83n%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0n%20Nguy%E1%BB%87t%20%5BFLAC-24bit-96kHz%5D%2F06.%20V%C4%83n%20Ch%E1%BA%A7u%20Ti%C3%AAn%20T%E1%BB%95.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/Phương Phạm Guitarist - Hát Văn và Đàn Nguyệt [FLAC-24bit-96kHz]/06. Văn Chầu Tiên Tổ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nh%E1%BA%ADt%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%2C%20Tr%C3%BAc%20Mai//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20Ai%20N%C3%B3i%20V%E1%BB%9Bi%20Em%20-%20Nh%E1%BA%ADt%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%2C%20Tr%C3%BAc%20Mai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/01 - Ai Nói Với Em - Nhật Trường, Trúc Mai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Anh%20Khoa//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20Bao%20Gio%20Ta%20Gap%20Lai%20Ta%20-%20Anh%20Khoa.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/02 - Bao Gio Ta Gap Lai Ta - Anh Khoa.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thuy%20Khanh//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20C%C4%83n%20Nh%C3%A0%20Ngo%E1%BA%A1i%20%C3%94%20-%20Thuy%20Khanh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/03 - Căn Nhà Ngoại Ô - Thuy Khanh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=V%C5%A9%20Huy%E1%BA%BFn//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20C%C3%B4%20H%C3%A0ng%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20-%20V%C5%A9%20Huy%E1%BA%BFn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/04 - Cô Hàng Nước - Vũ Huyến.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=B%E1%BA%A1ch%20Y%E1%BA%BFn//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20%C4%90%C3%AAm%20D%C3%B4ng%20-%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20-%20B%E1%BA%A1ch%20Y%E1%BA%BFn.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/05 - Đêm Dông - Nguyễn Văn Thương - Bạch Yến.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Thanh%20Tam//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20%C4%90%E1%BA%B9p%20L%C3%B2ng%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Y%C3%AAu%20-%20Thanh%20Tam.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/06 - Đẹp Lòng Người Yêu - Thanh Tam.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ban%20h%E1%BB%A3p%20ca%20Th%C4%83ng%20Long//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20Gi%C3%A3%20T%E1%BB%AB%20%C4%90%C3%AAm%20M%C6%B0a%20-%20Ban%20H%E1%BB%A3p%20Ca%20Th%C4%83ng%20Long.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/07 - Giã Từ Đêm Mưa - Ban Hợp Ca Thăng Long.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Mai//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Hai%20Mua%20Mua%20-%20Tr%C3%BAc%20Mai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/08 - Hai Mua Mua - Trúc Mai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Mai//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20H%C3%A0n%20M%E1%BB%B1c%20T%E1%BB%AD%20-%20Tr%C3%BAc%20Mai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/09 - Hàn Mực Tử - Trúc Mai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20Hat%20Cho%20Toi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/10 - Hat Cho Toi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Ly//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F11%20-%20Hoa%20N%E1%BB%9F%20V%E1%BB%81%20%C4%90%C3%AAm%20-%20Tr%C3%BAc%20Ly.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/11 - Hoa Nở Về Đêm - Trúc Ly.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Sao%20B%C4%83ng//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F12%20-%20L%E1%BB%9Di%20Bu%E1%BB%93n%20Th%C3%A1nh%20-%20Tam%20Ca%20Sao%20B%C4%83ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/12 - Lời Buồn Thánh - Tam Ca Sao Băng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Mai//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F13%20-%20M%E1%BB%99ng%20Chi%E1%BB%81u%20Xu%C3%A2n%20-%20Tr%C3%BAc%20Mai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/13 - Mộng Chiều Xuân - Trúc Mai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=S%C6%A1n%20Ca//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F14%20-%20M%E1%BB%99ng%20L%C3%A0nh%20-%20Ho%C3%A0ng%20Tr%E1%BB%8Dng%20%26%20H%E1%BB%93%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%C6%A1ng-%20S%C6%A1n%20Ca.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/14 - Mộng Lành - Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương- Sơn Ca.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Mai//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F15%20-%20Mong%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4ng%20Th%C3%A0nh%20-%20Tr%C3%BAc%20Mai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/15 - Mong Ước Không Thành - Trúc Mai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Mai//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F16%20-%20M%E1%BB%99t%20Chuy%E1%BA%BFn%20Bay%20%C4%90%C3%AAm%20-%20Tr%C3%BAc%20Mai%20-%20Song%20Ng%E1%BB%8Dc%20-%20Ho%C3%A0i%20Linh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/16 - Một Chuyến Bay Đêm - Trúc Mai - Song Ngọc - Hoài Linh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Mai//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F17%20-%20M%C6%B0a%20N%E1%BB%ADa%20%C4%90%C3%AAm%20-%20Tr%C3%BAc%20Mai.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/17 - Mưa Nửa Đêm - Trúc Mai.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Phuong%20Hoai%20Tam//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F18%20-%20Nh%C3%ACn%20Nh%E1%BB%AFng%20M%C3%B9a%20Thu%20%C4%90i%20-%20Phuong%20Hoai%20Tam.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/18 - Nhìn Những Mùa Thu Đi - Phuong Hoai Tam.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Ly//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F19%20-%20Ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%AAm%20-%20Tr%C3%BAc%20Ly.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/19 - Phố Đêm - Trúc Ly.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ban%20h%E1%BB%A3p%20ca%20Th%C4%83ng%20Long//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F20%20-%20S%C3%A1ng%20R%E1%BB%ABng%20-%20Ban%20H%E1%BB%A3p%20Ca%20Th%C4%83ng%20Long.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/20 - Sáng Rừng - Ban Hợp Ca Thăng Long.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ban%20h%E1%BB%A3p%20ca%20Th%C4%83ng%20Long//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F21%20-%20Ti%E1%BA%BFng%20S%C3%B4ng%20C%E1%BB%ADu%20Long%20-%20Ban%20H%E1%BB%A3p%20Ca%20Th%C4%83ng%20Long.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/21 - Tiếng Sông Cửu Long - Ban Hợp Ca Thăng Long.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ban%20h%E1%BB%A3p%20ca%20Th%C4%83ng%20Long//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F22%20-%20Ti%E1%BA%BFng%20S%C3%B4ng%20H%E1%BB%93ng%20-%20Ban%20H%E1%BB%A3p%20Ca%20Th%C4%83ng%20Long.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/22 - Tiếng Sông Hồng - Ban Hợp Ca Thăng Long.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ban%20h%E1%BB%A3p%20ca%20Th%C4%83ng%20Long//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F23%20-%20Ti%E1%BA%BFng%20S%C3%B4ng%20H%C6%B0%C6%A1ng%20-%20Ban%20H%E1%BB%A3p%20Ca%20Th%C4%83ng%20Long.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/23 - Tiếng Sông Hương - Ban Hợp Ca Thăng Long.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ban%20h%E1%BB%A3p%20ca%20Th%C4%83ng%20Long//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F24%20-%20Tung%20Buoc%20Chan%20Am%20Tham%20-%20Ban%20H%E1%BB%A3p%20Ca%20Th%C4%83ng%20Long.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/24 - Tung Buoc Chan Am Tham - Ban Hợp Ca Thăng Long.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tr%C3%BAc%20Ly//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F25%20-%20V%E1%BB%81%20%C4%90%C3%A2u%20M%C3%A1i%20T%C3%B3c%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20-%20Tr%C3%BAc%20Ly.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/25 - Về Đâu Mái Tóc Người Thương - Trúc Ly.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ban%20h%E1%BB%A3p%20ca%20Th%C4%83ng%20Long//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2FPre-75%20-%20Misc%20%5BFLAC%5D%2F26%20-%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%AAm%20-%20Ban%20H%E1%BB%A3p%20Ca%20Th%C4%83ng%20Long.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Pre-75 - Misc [FLAC]/Pre-75 - Misc [FLAC]/26 - Xóm Đêm - Ban Hợp Ca Thăng Long.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tonio%20Rivera/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F01%20-%20B%C3%A9same%20mucho.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/01 - Bésame mucho.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ken%20Thorne/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F02%20-%20In%20a%20Sentimental%20Mood.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/02 - In a Sentimental Mood.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F03%20-%20One%20Sweet%20Day.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/03 - One Sweet Day.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Orchestra%2C%20Pietro%20Lacirignola%2C%20Thierry%20Crommen/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F04%20-%20Isn't%20She%20Lovely.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/04 - Isn't She Lovely.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F05%20-%20Wherever%20You%20Will%20Go.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/05 - Wherever You Will Go.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F06%20-%20Because%20You%20Loved%20Me.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/06 - Because You Loved Me.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F07%20-%20Un-break%20My%20Heart.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/07 - Un-break My Heart.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola%2C%20Ralph%20Benatar/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F08%20-%20Happy%20Together.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/08 - Happy Together.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F09%20-%20Hello.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/09 - Hello.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Golden%20Saxophones%2C%20The%20Romantic%20Strings%20%26%20Orchestra/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F10%20-%20I%20Can't%20Stop%20Loving%20You.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/10 - I Can't Stop Loving You.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F11%20-%20Make%20You%20Feel%20My%20Love.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/11 - Make You Feel My Love.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F12%20-%20Baby%20Love.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/12 - Baby Love.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Paul%20Bateman/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F13%20-%20The%20Power%20of%20Love.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/13 - The Power of Love.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Steve%20Gray/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F14%20-%20Let's%20Stay%20Together.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/14 - Let's Stay Together.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Groupe%20Pegasus/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F15%20-%20Only%20You.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/15 - Only You.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F16%20-%20I%20Don't%20Want%20to%20Miss%20a%20Thing.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/16 - I Don't Want to Miss a Thing.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F17%20-%20My%20Heart%20Will%20Go%20On.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/17 - My Heart Will Go On.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Pietro%20Lacirignola/Saxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2FSaxophone%20Love%20Music%20(Romantic%20Hits)%20%7BFLAC%7D%2F18%20-%20You're%20Beautiful.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/Saxophone Love Music (Romantic Hits) {FLAC}/18 - You're Beautiful.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F01%20-%20Everything%20Happens%20to%20Me.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/01 - Everything Happens to Me.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F02%20-%20All%20or%20Nothing%20at%20All.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/02 - All or Nothing at All.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F03%20-%20The%20Gypsy.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/03 - The Gypsy.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F04%20-%20Moon%20River.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/04 - Moon River.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F05%20-%20This%20Is%20All%20I%20Ask.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/05 - This Is All I Ask.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F06%20-%20Hey%20There.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/06 - Hey There.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F07%20-%20The%20Shadow%20of%20Your%20Smile.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/07 - The Shadow of Your Smile.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F08%20-%20Baby%20All%20the%20Time.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/08 - Baby All the Time.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F09%20-%20Se%20Todos%20Fossem%20Iguais%20a%20Vo%C3%A7%C3%AA.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/09 - Se Todos Fossem Iguais a Voçê.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Scott%20Hamilton/Ballads%20for%20Audiophiles/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20For%20Audiophiles%20%5BFlac%5D%2FScott%20Hamilton%20-%20Ballads%20for%20Audiophiles%20%5BFLAC%5D%2F10%20-%20Goodbye.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Scott Hamilton - Ballads For Audiophiles [Flac]/Scott Hamilton - Ballads for Audiophiles [FLAC]/10 - Goodbye.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: ---------------------------- MPD announces state update: sinfo} No such directory Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Quynh/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F01-Noi%20Buon%20Chau%20Pha-Nhu%20Quynh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/01-Noi Buon Chau Pha-Nhu Quynh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Manh%20Dinh/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F02-Chut%20Ky%20Niem%20Buon-Manh%20Dinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/02-Chut Ky Niem Buon-Manh Dinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Lan/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F03-Phan%20to%20Tam-Hoang%20Lan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/03-Phan to Tam-Hoang Lan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Quynh%20-%20Hoang%20Lan%20-%20My%20Huyen/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F04-Lien%20Khuc%20Tuoi%20Hoc%20Tro-Nhu%20Quynh%20-%20Hoang%20Lan%20-%20My%20Huyen.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/04-Lien Khuc Tuoi Hoc Tro-Nhu Quynh - Hoang Lan - My Huyen.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Manh%20Dinh/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F05-Nua%20Dem%20Ngoai%20Pho-Manh%20Dinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/05-Nua Dem Ngoai Pho-Manh Dinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Quynh/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F06-Chung%20Mong-Nhu%20Quynh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/06-Chung Mong-Nhu Quynh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Lan/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F07-Chuyen%20Ngan%20Xua-Hoang%20Lan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/07-Chuyen Ngan Xua-Hoang Lan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Manh%20Dinh/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F08-Gia%20Tu%20Nguoi%20Yeu-Manh%20Dinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/08-Gia Tu Nguoi Yeu-Manh Dinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hoang%20Lan/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F09-Dem%20Khong%20Ngu-Hoang%20Lan.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/09-Dem Khong Ngu-Hoang Lan.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Manh%20Dinh/Noi%20Buon%20Chau%20Pha/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2FTNCD%20157-Noi%20Buon%20Chau%20Pha%2F10-Nua%20Kiep%20Co%20Don-Manh%20Dinh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/TNCD 157-Noi Buon Chau Pha/10-Nua Kiep Co Don-Manh Dinh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20M%3Fnh%20Qu%3Fnh//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F01.%20Anh%20H%C3%A3y%20V%E1%BB%81%20%C4%90i%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/01. Anh Hãy Về Đi - Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20Tru%3Fng%20Vu//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F02.%20Kh%C3%B4ng%20Gi%E1%BB%9D%20R%E1%BB%93i%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C5%A9.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/02. Không Giờ Rồi - Như Quỳnh, Trường Vũ.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20%3F%3Fng%20Tru%3Fng%20Ph%3Ft//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F03.%20Con%20S%C3%A1o%20Sang%20S%C3%B4ng%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%A1t.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/03. Con Sáo Sang Sông - Như Quỳnh, Đặng Trường Phát.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20M%3Fnh%20%3F%3Fnh//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F04.%20Th%E1%BA%A7m%20K%C3%ADn%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20M%E1%BA%A1nh%20%C4%90%C3%ACnh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/04. Thầm Kín - Như Quỳnh, Mạnh Đình.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20Th%3F%20Son//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F05.%20L%C3%BAa%20M%C3%B9a%20Duy%C3%AAn%20Th%E1%BA%AFm%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20Th%E1%BA%BF%20S%C6%A1n.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/05. Lúa Mùa Duyên Thắm - Như Quỳnh, Thế Sơn.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20M%3Fnh%20Qu%3Fnh//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F06.%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20Hai%20B%E1%BA%BFn%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/06. Mười Hai Bến Nước - Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F07.%20Hoa%20T%C3%ADm%20B%E1%BA%B1ng%20L%C4%83ng%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/07. Hoa Tím Bằng Lăng - Như Quỳnh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20%3F%3Fng%20Tru%3Fng%20Ph%3Ft//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F08.%20%C4%90i%E1%BB%87u%20Ru%20Ca%20T%C3%ACnh%20Y%C3%AAu%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%A1t.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/08. Điệu Ru Ca Tình Yêu - Như Quỳnh, Đặng Trường Phát.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20M%3Fnh%20%3F%3Fnh//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F09.%20D%C3%B9%20Cho%20Hoa%20T%C3%A0n%20%C3%9Aa%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20M%E1%BA%A1nh%20%C4%90%C3%ACnh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/09. Dù Cho Hoa Tàn Úa - Như Quỳnh, Mạnh Đình.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Nhu%20Qu%3Fnh%2C%20M%3Fnh%20Qu%3Fnh//extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%20F1%7D%2FTNCD257%20-%20Nhu%20Quynh%20-%20Khong%20gio%20roi%2C%20Dac%20biet%20song%20ca%20-%202001%20%7BARs.NVK%2C%20F1%7D%2F10.%20Ng%C3%A0y%20Vui%20Hai%20%C4%90%E1%BB%A9a%20-%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh.wav&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK F1}/TNCD257 - Nhu Quynh - Khong gio roi, Dac biet song ca - 2001 {ARs.NVK, F1}/10. Ngày Vui Hai Đứa - Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh.wav Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F01%20-%20M%C6%B0a%20chi%E1%BB%81u%20mi%E1%BB%81n%20trung.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/01 - Mưa chiều miền trung.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F02%20-%20Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/02 - Xin em đừng khóc vu quy.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F03%20-%20T%E1%BB%AB%20%C4%91%C3%B3%20em%20bu%E1%BB%93n.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/03 - Từ đó em buồn.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BA%A5t%20-%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F04%20-%20%C4%90%C3%ADnh%20%C6%B0%E1%BB%9Bc.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/04 - Đính ước.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F05%20-%20%C4%90%E1%BB%93i%20th%C3%B4ng%20hai%20m%E1%BB%99.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/05 - Đồi thông hai mộ.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh%20-%20Thi%C3%AAn%20Quang/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F06%20-%20B%C3%A0i%20ca%20k%E1%BB%B7%20ni%E1%BB%87m.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/06 - Bài ca kỷ niệm.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F07%20-%20Gi%E1%BB%8Dng%20ca%20d%C4%A9%20v%C3%A3ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/07 - Giọng ca dĩ vãng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh%20-%20Minh%20Chi%E1%BA%BFn/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F08%20-%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%C3%ACnh%20%C4%91%C3%B4i%20ng%E1%BA%A3.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/08 - Đường tình đôi ngả.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F09%20-%20Chuy%E1%BB%87n%20t%C3%ACnh%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91an%20%C3%A1o.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/09 - Chuyện tình người đan áo.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F10%20-%20%C4%90%C3%B2%20d%E1%BB%8Dc.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/10 - Đò dọc.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F11%20-%20%C4%90%E1%BB%95i%20thay.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/11 - Đổi thay.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F12%20-%20Hai%20l%E1%BB%91i%20m%E1%BB%99ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/12 - Hai lối mộng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F13%20-%20Khuya%20nay%20anh%20%C4%91i%20r%E1%BB%93i.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/13 - Khuya nay anh đi rồi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Th%C3%BAy%20H%C3%A0/Xin%20em%20%C4%91%E1%BB%ABng%20kh%C3%B3c%20vu%20quy/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2FTVCD215%20-%20Xin%20Em%20%C4%90%E1%BB%ABng%20Kh%C3%B3c%20Vu%20Quy%20-%20Vol.3%20%5BFLAC-NRG%5D%2F14%20-%20%C4%90%C3%B4i%20b%C3%B3ng.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/TVCD215 - Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Vol.3 [FLAC-NRG]/14 - Đôi bóng.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F01.%20Dau%20Yeu%20Tinh%20Dau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/01. Dau Yeu Tinh Dau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F02.%20Yesterday.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/02. Yesterday.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F03.%20Goc%20Pho%20Diu%20Dang.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/03. Goc Pho Diu Dang.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F04.%20Xe%20Dap%20Oi.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/04. Xe Dap Oi.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F05.%20Poupee%20De%20Cire%20Poupee%20De%20Son.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/05. Poupee De Cire Poupee De Son.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F06.%20Khi%20Ta%20Xa%20Nhau.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/06. Khi Ta Xa Nhau.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F07.%20Trai%20Tim%20That%20Tha.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/07. Trai Tim That Tha.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F08.%20Tuoi%20Da%20Buon.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/08. Tuoi Da Buon.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F09.%20Co%20Biet%20Khong%20Anh.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/09. Co Biet Khong Anh.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2F10.%20Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho.flac&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/10. Xa Roi Tuoi Tho.flac Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FXa%20Roi%20Tuoi%20Tho.cue&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Xa Roi Tuoi Tho.cue Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: ALBUMART /albumart?cacheid=574&web=Tam%20ca%20Ao%20Trang/Xa%20Roi%20Tuoi%20Tho/extralarge&path=%2Fmnt%2FUSB%2FNew_Volume%2FMusic%2FDT%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FTam%20Ca%20%C3%81o%20Tr%E1%BA%AFng%20-%20Xa%20R%E1%BB%93i%20Tu%E1%BB%95i%20Th%C6%A1%20%5B1997%20B%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh%20AV%5D%20%7BPFs%7D%2FXa%20Roi%20Tuoi%20Tho.cue&metadata=false Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: info: URI /mnt/USB/New_Volume/Music/DT/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Tam Ca Áo Trắng - Xa Rồi Tuổi Thơ [1997 Bến Thành AV] {PFs}/Xa Roi Tuoi Tho.cue Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: |||||||||||||||||||||||| WARNING: FATAL ERROR ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: Error: Unable to resolve or reject the same promise twice Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at Promise.resolve (/volumio/node_modules/kew/kew.js:140:43) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at /volumio/app/plugins/music_service/mpd/index.js:2568:21 Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at MpdClient.handleMessage (/volumio/app/plugins/music_service/mpd/lib/mpd.js:77:3) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at MpdClient.receive (/volumio/app/plugins/music_service/mpd/lib/mpd.js:68:12) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at Socket. (/volumio/app/plugins/music_service/mpd/lib/mpd.js:43:12) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at Socket.emit (events.js:400:28) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:263:11) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: at Pipe.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23) Jul 08 20:31:01 volumio volumio[1172]: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Jul 08 20:31:01 volumio sudo[2468]: volumio : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl --since=2024-07-08 20:30 Jul 08 20:31:01 volumio sudo[2468]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0) PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" VOLUMIO_BUILD_VERSION="7f9f1bf001add7a8b19a4516e3c74ef598b2730d" VOLUMIO_FE_VERSION="614d7b13ffdcb0cc5a6072e7d06f59d52e323e71" VOLUMIO_FE3_VERSION="570aaed971c1346d45d1172dc445b086b258c6d1" VOLUMIO_BE_VERSION="e831866afe2db61aee9333a8f5ba9d9fd36609c7" VOLUMIO_ARCH="x64" VOLUMIO_VARIANT="volumio" VOLUMIO_TEST="FALSE" VOLUMIO_BUILD_DATE="Sun 18 Feb 2024 11:28:21 AM CET" VOLUMIO_VERSION="3.629" VOLUMIO_HARDWARE="x86_amd64" VOLUMIO_DEVICENAME="x86_64" VOLUMIO_HASH="00272c702f983c8787b8de2b7502dec4"